Zru enie prijmu v novom pokladni

Ka¾dý podnikateµ s jednoduchým názvom fi¹kálnych pokladníc denne bojuje s bohatými problémami, ktoré tieto zariadenia mô¾u vytvára». Rovnako ako v¹etky poèítaèové zariadenia, pokladnice nie sú nezávislé na funkciách a niekedy kazia. Nie majiteµ firmy vie, ¾e v polo¾ke, v ktorej je register spracovávaný pomocou registraènej pokladnice, by mal ma» nové zariadenie - len pre zlyhanie tohto dôle¾itého.

Mulberry's SecretMulberry's Secret Najlepší spôsob, ako dosiahnuť jednotný tón pleti

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladne pri ïal¹om predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list poru¹il, keï sa hlavné zariadenie rozpadne. Dokumenty ulo¾ené v súlade s registraènou pokladòou by mali obsahova» pokladnièný servis. V tomto materiáli sú nielen v¹etky opravy vykonané v zariadení, ale aj údaje o fi¹kalizácii pokladníc alebo o zmenách jeho my¹lienok. V pracovnej pozícii sa musí uvies» jedineèné èíslo, ktoré bolo pridelené pokladnici daòovým úradom, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» spracúva. V¹etky tieto tipy sú platné v prípade daòových kontrol. Akékoµvek odboèenie v ústrety pokladne aj jeho oprava dodr¾iava úlohy ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ka¾dý podnikateµ pou¾ívajúci registraèné pokladne podpísa» zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj v pokladniciach by mal skonèi» v nepretr¾itom systéme, tak¾e vïaka úspe¹nosti naplnenia pokladnice si musíte vymieòa» názor na iný, prièom pamätajte na to, ¾e si pamätáte pamä». Èítanie pamäte pokladnice, ¾e existuje - rovnako ako jej oprava, vykonané iba a len autorizovanou entitou. Okrem toho sa èinnos» má vyplni» za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania daòovej pokladnice sa vykoná príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa dostane na daòový úrad a zostáva podnikateµovi. Potrebuje, aby sa táto správa udr¾iavala spolu s novými dokumentmi pripojenými k pokladnici - jeho chyba mô¾e ma» vplyv na ulo¾enie pokút.