Zlata psychoterapia 71

V tomto materiáli sa budeme sna¾i» odpoveda» na ¹túdiu: èo znamená psychoterapia?

Samozrejme ka¾dý vie, ¾e psychoterapia je kµúèom k lieèbe, ktorej cieµom je prinies» pomoc v du¹evnom alebo fyzickom utrpení. Psychoterapia je viac ako zlo¾itý proces, ktorého predpokladom je zmena ¹týlu myslenia pacienta a správanie, ktoré mô¾e by» pre pacienta vá¾ne ¾i», stále existuje. Psychológ má správne vedomosti, ktoré mu v 100% zaistí, ¾e si v¹imne problém, s ktorým pacient trpí, a dokonca aj po porozumení, pacient bude môc» pou¾i» vhodnú metódu lieèby.

Psychoterapia je veµmi delikátny proces. Aby sa pacient mohol vyrovna» s problémom, musí sa nielen pozera» na seba realisticky, ale zároveò si musí v¹imnú» svoje slabosti, hnev, strach alebo averziu voèi jednotlivým ¾enám. Psychoterapia preto nie je len rozhovor so ¹pecialistom, ktorý sa ocitá na zadnej strane pacienta a hovorí, ¾e celý bude v poradí. Psychoterapia je jedineèný vz»ah, v ktorom psychoterapeut dostáva lep¹ie pochopenie ich problémov a zdrojov ich utrpenia.

Èasto poèujeme od neznámych ¾ien, ¾e psychoterapia vytvára v nich strach. Takýto plán plánovania je spôsobený skutoènos»ou, ¾e zamestnanci e¹te stále nemajú dostatok vzdelania o psychoterapii. A tak je známe, ¾e keï¾e nevieme nieèo, priná¹a nám urèitý strach.

Koµko je psychoterapia? V psychoterapii neexistujú ¾iadne rigidne stanovené postupy, ktoré rozhodujú o tom, koµko je psychoterapia. Ka¾dý pacient, ktorý komunikuje so ¹pecialistom, je novým problémom, a to, èo je potrebné zvlá¹» oslovi». A dokonca aj psychoterapeut na prvom stretnutí je veµmi »a¾ké urèi», koµko lieèby mô¾e trva», ale mô¾e by» zhruba overené poètom problémov, s ktorými sa pacient pova¾uje za psychoterapeuta.Preto mo¾no bezpeène poveda», ¾e psychoterapia spoèíva v zmene spôsobu myslenia èloveka, ktorý patrí k terapii, kedy a spôsobuje, ¾e pomáha v jeho psychickej bytosti.