Zdrava strava pre ka doroene die a

Existujeme v kruhoch, keï je deò drasticky skrátený, èas nebezpeène uteká a my nie sme koneèný termín pre prvé veci. Nie je nezvyèajné, ¾e sa poµská domáca strava mení.

Príprava zdravých jedál v chatePri hµadaní zabudneme jes» nieèo hodnotné, èasto sa stretávame s krátkym jedlom na panstve, ktoré z hµadiska vý¾ivy zostáva veµmi ¾iaduce. Na¹»astie existujú chytré rie¹enia, ktoré dokonale zlep¹í proces vytvárania potravín v bloku. Nápoje s takýmito zariadeniami sú elektrické rezaèky zeleniny. Ako u¾ názov napovedá, pou¾íva sa na malé rezanie zeleniny, bez potreby poèíta» s klasickým strúhadlom. V¹etci vieme, ako unavený je trie» mrkvu. Nebudeme schopní dosiahnu» to bez toho, aby sme ho hµadali v najrýchlej¹om prostredí. Elektrická fréza na zeleninu je prístroj, ktorý za zlomok sekundy premení na¹u zeleninu na tyèinky, plátky a dokonca ich nastrúhame na du¾inu. To v¹etko nebude len rýchle, ale aj starostlivos» o zber zvy¹kov z celej kuchyne. Na¹a èinnos» bude iba oplachovanie niekoµkých prvkov pod teplou vodou.

Èo by mal charakterizova» elektrický drviè na zeleninu?Mala by by» primeraná veµkos». Nástroj by mal by» vá¾nou silou a mal by ma» aj niekoµko typov mrie¾ok, ktoré mô¾eme µahko nahradi» vo vz»ahu k potrebe. Èepele vo vymeniteµných zásobníkoch by mali by» vyrobené z obyèajného nerezu, dodajú hygienu a tie¾ ¾ivotnos» predmetu. Stále mô¾eme venova» pozornos» tomu, èi stroj be¾í ticho a èi sa dá µahko èisti». K umývaniu v umývaèke riadu sa pridajú momenty nie ka¾dého krájaèa. Elektrický krájaè zeleniny v ¾murknutí oka nám pomô¾e vykúzli» lahodné ¹aláty, ¹aláty a ro¹tové zemiaky na palacinky. Zdravé, vý¾ivné jedlá nebudú rýchlo mimo dosahu.