Wolin modna prehliadka

V neskorých sobotách sa uskutoènilo vystavenie najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala obrovskú dávku divákov, ktorí rad¹ej videli, èo dizajnéri vytvorili pre sezónu v sezóne. Medzi publikom by sme sa dokonca mohli pozrie» na niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaná show sa vyskytovala v najtmav¹ej téme a celok prebehol bez akýchkoµvek preká¾ok. Na ceste mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Pou¾ili len úprimné a vzdu¹né tkaniny výrazných farebných farieb vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári boli najviac posunutí vzdu¹nými, farebnými maxi sukòami v háèkovaných cenách. S nimi bola pote¹enie tie¾ vyvolané krajkou, romantickými ¹atami a blúzkami s ozdobami a vy¹ívanými bikínmi. Pre jednoduché obleèenie navrhli návrhári pre dámy okrem iného aj klobúky so v¹etkými kolotoèmi, zdobené èipkou a obµúbenými kvetmi.Po prehliadke sa sna¾í ponúknu» krásne svadobné ¹aty èasto pripravené na túto ponuku. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá by chcela zosta» anonymná. Okrem toho bolo vydra¾ených niekoµko ïal¹ích odevov z najnov¹ej zbierky. Príjem získaný z tejto aukcie bude prevedený do detského domova. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne hodnotné a funkèné akcie. Jej zamestnávateµ u¾ opakovane predával na¹e výrobky na predaj a kedysi predmetom aukcie bola aj náv¹teva jednej z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia príde do domácností u¾ zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» zva¾uje otvorenie internetového obchodu, v ktorom by sa zaèali zbierky okrem stacionárnych firiem.Na¹a vlastná odevná spoloènos» je jedným z najväè¹ích výrobcov odevov. Existuje niekoµko tovární na celom svete. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, predov¹etkým tých najkvalitnej¹ích krajèírov, ¹µachtiteµov a architektov. V súèasnosti táto funkcia vytvára zbierky v spolupráci s prvými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky majú taký silný úspech, ¾e e¹te pred zalo¾ením obchodu sú pripravení na dlhé fronty od jedného rána. Tieto zbierky prebiehajú v ten deò.Výrobky tejto znaèky boli zákazníkmi u¾ mnoho rokov aj v tejto oblasti, ako aj v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, neuviedla ani moc odmeny, ktoré dostala, a ktoré potvrdzujú, ¾e piesne sú najdokonalej¹ou triedou.

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorázové obleèenie