Vlasy sombre

knee active plusKnee Active Plus - Efektívne riešenie bolesti kolena

Moja neter má predov¹etkým rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko hodín a vyèisti» ju. Je tak zainteresovaná, ¾e na to, aby v¹etko vyzeralo ú¾asne, doká¾e zariadi» pradlo pradlo, pri ka¾dom pridaní vlasových doplnkov vlasom alebo vlo¾ením vlasových klipov. Miluje ¹kolské predstavenia a pripravuje sa na ne. Jej posledná tvorba, princezná Joker, bola navy¹e originálna a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. V poèiatoènom ¹tádiu jej matka zaplietla niekoµkými pásmi, ktoré boli pripevnené k nim. Neskôr toto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, nie znova. Budem sa pozera» ïaleko v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút riadenia ich ïalej kombinuje. Vyzerala ¹µachetne ako dôle¾itá princezná. Iba pokiaµ ide o princezné, pomerne rýchlo zmenila myseµ. Nie posledné, ¾e uplynulo takmer dve hodiny od zaèiatku prípravy na predstavenie. Neoèakávane ... celkom zmenil názor a v jej jazyku to bolo skoro viac "nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e si nepamätám aristokratov, èo je to veµa". Vyna¹la nový úèes, naskladala vlasy do voµnej ¹truktúry koky. Preto¾e samozrejme, ako som u¾ napísal predtým, sme teraz schopní vytvori» si vlasy a súèasne to ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane tie¾ z ïal¹ej v krátkom èase.

Tu mô¾eme nájs» vlasy