Varovarne registraene pokladne

Pou¾itím pokladnice je splnená povinnos» fi¹kalizova» predaj. Toto rie¹enie sa pou¾íva v malých predajniach a predajniach, kde nie je potrebné riadi» skladové hospodárstvo. Pomocou pokladnice mô¾ete vytlaèi» súhrnné prehµady predajov, ako aj podrobné správy.

Flexa Plus NewFlexa Plus New - Efektívne riešenie spoločných problémov

Pokladnice s elektronickou kópiou umo¾òujú vytlaèi» názory, okrem iného kópie fi¹kálnych denných správ a kópií v¹etkých príjmov alebo daného dòa. Pred zakúpením pokladnice sa musíme rozhodnú», èi v budúcnosti nebude potrebné kombinova» pokladnicu s poèítaèom. Preto je dôle¾ité teraz pri výbere pokladnice. Nie v¹etky pokladnice mô¾u pracova» s poèítaèom, èítaèkou kódu alebo dokonca so zásuvkou, tak¾e stojí za to kontaktova» konzultantov pred zakúpením registraènej pokladne a nakoniec zvoli» správne zariadenie. Fi¹kálna pokladòa navrhnutá pre & nbsp; mô¾e spolupracova» s rôznymi zariadeniami.

Stredné a systémové pokladne je mo¾né jednoducho pripoji» k poèítaèu, na ktorom je naèítaný obchodný softvér. Predaj konèí pomocou registraènej pokladne, av¹ak za úèelom aktualizácie inventára na notebooku je dôle¾ité preèíta» si predaj z pokladne. Tie¾ s druhými produktmi alebo zmenou ulo¾ených cien. Po prvé, pracujeme v objednávke, potom pôjdeme do pokladne. Ak je poèítaè vypnutý, mo¾no ho vyplati». Predaj potvrdenia o prijatí alebo hromadnej zásielke je odoslaný do softvéru z pokladnice. V tomto rie¹ení majú v¹etky na¹e poboèky v sklade, èo je dôvod, preèo je základòa skutoène veµká, na urýchlenie predaja je potrebné pou¾i» èítaèky èiarových kódov v pokladnici a navy¹e v mieste umo¾nenia vstupu výrobkov do skladu. V¾dy pred výberom pokladnice a programu by ste mali poradi» s odborníkmi, ktorí si vyberú správnu situáciu pre silu va¹ich potrieb.

V ka¾dej obchodnej spoloènosti je mo¾né meni» pravidelnú pokladòu a poèítaè pomocou moderného rie¹enia zalo¾eného na poèítaèi typu POS s dotykovou obrazovkou, ktorá je prednastavený komerèný softvér. Poèítaè musí prís» vedµa tlaèiarne tak, aby pokladník mal na obrazovke odtlaèok a vytlaèený doklad v ruènom oddelení.