Tok tovaru v nemeine

Smernica ATEX je normálny názov smernice Európskej únie, ktorá harmonizovala pravidlá o po¾iadavkách na výrobky prijaté na tento úèel v potenciálne výbu¹nom prostredí. To výrazne uµahèuje tok tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako viete, voµný tok èlánkov je jediným z niektorých predpokladov európskeho spoloèenstva.

https://jinx-formula.eu/sk/

V Poµsku ATEX opísal v zákone ministra hospodárstva v podstate minimálne po¾iadavky na nástroje a ochranné ¹týly uvádzané do pou¾ívania v potenciálne výbu¹ných oblastiach, ako aj fakty a údaje odvodené z (smernica ATEX 94/9 / ES.V zásade opisuje podrobný re¾im po¾adovanej úrovne bezpeènosti a postupu, ktorý vy¾aduje dodr¾iavanie èlánku vo vz»ahu k centrám, v ktorých sa bude cíti». Treba v¹ak pripomenú», ¾e okrem po¾iadaviek smernice ATEX musí ka¾dý výrobok spåòa» aj smernice, ktoré vyplývajú z jeho vlastných platných právnych predpisov týkajúcich sa danej voµby a musia ma» právne po¾adované certifikáty.Hlavným prostredím, v ktorom sa toto pravidlo pou¾íva, sú bane, najmä podzemné, vystavené explózii metánu a / alebo uhlia. Ïal¹ie zraniteµné zóny zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, závody na spracovanie dreva a umelé telá. Prítomnos» výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvencia ich vzniku urèujú klasifikáciu priestoru ako nebezpeèenstvo výbuchu. Produkt, ktorý nedostane certifikát, by mal by» okam¾ite rezignovaný zo sektora. To uprednostòuje predov¹etkým bezpeènos» obsluhy a zní¾enie strát súvisiacich s nebezpeènými incidentmi. Vïaka dobrému dizajnu v¹etkých kon¹trukcií a zariadení je mo¾né minimalizova» riziko výbuchu na jednom mieste prakticky na nulu.Certifikaènými orgánmi pre výrobky v Poµsku sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Ústredný banský ústav, Experimentálna baòa „Barbara“ Miko³ów a OBAC - Centrum pre skú¹anie atestácie a certifikácie Sp. z o.o. so sídlom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia aj normy certifikácie IECEx, ktorých hlavné smernice sú harmonizované s radami ATEX. Certifikácia IECEx sa na námestí Európskeho spoloèenstva nevy¾aduje.