Technicky prekladateusky kurz

Technické preklady sú príli¹ úlohou publikova» v upravenej jazykovej forme príjemcovi cudzích jazykov tie isté údaje, ktoré boli pôvodne napísané v budúcom jazyku. Bohu¾iaµ, preklady tzv nie je z jazykových dôvodov mo¾né, preto¾e ka¾dý jazyk definuje koncept jednotlivých slov inak, v cudzom médiu vysvetµuje pojem, èi si vyberá frázy.

V tomto prípade je veµmi »a¾ké priradi» slovo k slovu. To isté je mo¾né len v poézii. V prirodzenom jazyku je potrebné spája» sa s konkrétnymi, jednoduchými pravidlami a kon¹trukciou, ktoré sú fixované v jazyku, zatiaµ èo ich neschopnos» poèúva» zvyèajne vedie k nedorozumeniam. Technický preklad priná¹a najpohodlnej¹iu zodpovednos» za minimalizáciu takýchto nedorozumení. Technické preklady sú v istom zmysle prácou veµmi chúlostivých, pretrvávajúcich a pevne definovaných zásad. Inými slovami, preklad chce v istom zmysle kµúè, ktorý by sa mal dodr¾iava» pri vytváraní prekladu a èítaní textu, èo je spôsob správy.Technické preklady, samozrejme, ako nové písomné preklady, nie sú lineárnym procesom, ale formou umenia, ktoré sa pova¾uje za najpravdepodobnej¹í preklad iného diela. Úlohou prekladateµa je zladi» slová tak, aby zodpovedali obsahu a hodnotám cieµového jazyka.Proces prekladu dokumentov v technickej situácii zaèína v Úrade pre technické preklady z analýzy poskytnutých dokumentov a výpoètu objemu textu. Pred desiatimi rokmi sa fakty nachádzali úplne v papierovej ¹truktúre. V súèasnosti sa zaoberá starou technickou dokumentáciou a preva¾ná väè¹ina predaných textov existuje vo verzii poèítaèa. Be¾ne pou¾ívané formáty sú nepochybne PDF, DOC alebo PTT. Po prvé, zamestnanci oddelenia overovania jazyka sú vytvorení od otvorenia pôvodného textu a oboznámení s jeho obsahom. Ïal¹ou epizódou je proces èítania veµkých odsekov odseku a pochopenie hlavnej my¹lienky. Potom sa urèujú vety, prièom sa zachová poradie a zámery autora pôvodného textu. Ïal¹ie prvky by mali by» priamo v súlade s autorskými vedúcimi poznatkami.Táto vec je mimoriadne »a¾ká a dôle¾itá, napokon to dáva veµkú spokojnos».