Tatisticka tatistika

Statická elektrina je mimoriadne citlivá a v skutoènosti v¹adeprítomná. Jeho výboje, najmä v potenciálne výbu¹nej sfére, vedú k tvorbe ko¾e aj v dôsledku explózie. Ka¾dý rok sa v Európe vyskytuje a¾ 400 udalostí spojených s elektrostatickými výbojmi, v¾dy je dôle¾ité transparentne zabráni» ich pou¾ívaniu pomocou jednoduchých nástrojov a technológií, ktoré sú hospodárne a ¹iroko dostupné.

Na zem vzdelaný a získal v priebehu priemyselných nádr¾í by mali by» kontajnery, cysternom poskytujú elektrostatické uzemnenie, elektrostatické alebo uzemnenie. Patrí k objektu pou¾ívané silnej svorky alebo iné takéto kombinácie chránených riadu s vhodne zvoleným kábla, ochotných vies» elektrický náboj na príslu¹né uzemòovacie bod. Pravidlo je jemný integrovaný vo vodièi, a to do výrobných liniek, aby tieto materiály ako laky, ¾ivice, farbivá alebo výbu¹niny, aby sa vyskytujú hlavne na prípady, v ktorom sú prevádzkové prvky, mie¹anie alebo nádobách s týmito látkami, mô¾u by» potiahnuté mnoho z ich povrchov alebo hrdze. Vïaka vy¹¹ie uvedenému oslabujú implementáciu terminálov alebo druhých uzemòovacích formulárov pou¾ívaných podnikmi. Podµa smerníc ATEX pozemských terminálov musí spåòa» rad po¾iadaviek, ktoré by mohli by» ulo¾ené v priestore s nebezpeèenstvom výbuchu. Nemô¾u by» pokryté materiálom, ktorý vedie k iskreniu v èastých pracovných podmienkach.V oblasti záujmu, s vysokým rizikom vznietenia a výbuchu sú u¾itoènými nástrojmi pravidelne kontroluje stav µudí na zemi. V dôsledku operácie, korózii a mechanickému po¹kodeniu, tvrdí, ¾e sa poruchy a presakovanie systémov, èím prestanú plni» svoju funkciu. Existuje teda priama hrozba pre zamestnancov a celé zariadenie. WIDE Vïaka technológii, mô¾ete teraz stretnú» èastej¹ie statické uzemnenie systémov, ktoré sú integrované sebakontrolu. Sú vybavené indikátormi a blokovacími prvkami na zabránenie vznietenia.Musíme si uvedomi», ¾e pri vývoji technológie a práce v období ovplyvòovania nárastu predaja a obratu sa celý postup organizuje na e¹te bli¾¹ích a úèinnej¹ích výrobných metódach. Zvý¹ený pohyb spôsobuje prirodzené zvý¹enie hodnoty vytvorených elektrostatických nábojov, èo vedie k následným výbojom. Je to výkon èloveka a silu, ktorá ako najpravdepodobnej¹í výsledok ohrozuje jeho bezpeènos».