Sueasne naklady na preklad

Konzekutívne tlmoèenie, tzv. Post-translation, je samo o sebe výkladom a robí sa po prejave reèníka. Tlmoèník sa stretne vedµa reèníka, pozorne poèúva na jeho prejav a po òom mu dáva sumu v druhom jazyku. Èasto dosahuje z predchádzajúcich pripomienok v priebehu reèi. V súèasnosti je konzekutívne tlmoèenie vo veµkej miere nahradené simultánnym tlmoèením.

Konzekutívne tlmoènícke techniky sa prebúdzajú a¾ k výberu najdôle¾itej¹ej rady a doruèenia správy. (Anglický "tlmoèník" pochádza z anglického slovesa "interpretova»".Konzekutívne tlmoèenie sa pou¾íva hlavne v malom poète úèastníkov, napr. Na zasadnutiach ¹pecializovaných ciest v priebehu rokovania, ¹kolenia, tlaèové konferencie èi obchodné rokovania. Po sebe idúce preklady sú pou¾ité, a v prípade, ¾e správca nie je dobré príle¾itosti poskytnú» nevyhnutné vybavenie pre simultánne tlmoèenie. Stáva sa, ¾e aj skúsený prekladateµ prelo¾í krat¹ie OEE, alebo dokonca jednotlivé vety, aby som èo najviac da» obsah reèi. Rovnako rýchlo je v¹ak aj prekladový styk. Postupný preklad sa lí¹i od spojenia preklady iba då¾ka fragmentov preklada». Èím viac prírodné èím viac stretnutí styèných vykonáva» preklady, niektorí preto, ¾e sú únavné pre pou¾ívateµa, ktorý je nútený èaka» niekoµko minút prekladu.Konzekutívna interpretácia je nebezpeèná práca, ktorá vy¾aduje, aby tlmoèník vykonal dobrú prácu a dokonalé ¹túdium jazykov. Veµmi dobre pripravené a vyuèované definova» doká¾e znovu vytvori» desa»minútovú reè. Prekladateµ nemá èas na premý¹µanie o správnom slove. Poèas prekladu musí pamäta» èísla, dátumy, mená alebo mená. Aby sa zachovala dobrá kvalita prekladu pred zaèiatkom èítania, po sebe nasledujúci tlmoèník by mal dosta» potrebné materiály týkajúce sa témy a oblasti prekladu. Mô¾u to by» texty prejavov alebo prezentácií.