Sterilna kukaeka cda

Neplodnos» u µudí je daná predov¹etkým nízkou pohyblivos»ou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo pohlavnými poruchami. Najèastej¹ie neplodnos» je výsledkom nízkej kvality spermií, t.j. zní¾eného poètu spermií (lacno ako 20 miliónov v 1 ml alebo ich zní¾enej pohyblivosti.

My¹lienka prítomnosti sa pou¾íva okrem iného sexuálne prenosné choroby a prehrievanie semenníkov (èasté èerpanie zo sauny, malé a bezvetrové spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo vajíèok v dôsledku infekcie alebo poranenia. To niekedy pomáha v sperme zrelých spermií a niekedy dokonca aj úplná neplodnos». Reproduktívna hodnota mô¾e by» ovplyvnená chorobami srdca, oblièiek a pµúc.

lieèbaPrvým krokom v operácii mu¾skej neplodnosti je zmena ¾ivotného ¹týlu. Iste, fyzická aktivita pomô¾e, rovnako ako opustenie drog, ako je alkohol. Skupina spermy je pozitívne ovplyvnená diétou s nízkym obsahom tukov bohatou na vý¾ivu a zeleninu a dodávaním vitamínov A a C. Ak je neplodnos» spôsobená hormonálnymi poruchami, pacientovi sú predpísané hormóny. Obmedzenie cievnych ciev sa zastaví vo vybraných chirurgických prípadoch.

Detosil slimming

príèinyNeplodnos» si pamätá a genetický základ. Stojí za to zaobchádza» rovnako opatrne, hlavne v prípade, keï ¾ena má niekoµko potratov v rade. Èasto dochádza k zní¾eniu plodnosti z abnormalít chromozómov. Zmena génu pre cystickú fibrózu je tie¾ prítomná. Dôvodom neplodnosti mô¾e by» výnimoène cestovanie mumpsu. Toto ochorenie detstva u mladých chlapcov je mimoriadne nebezpeèné. A¾ po 1/3 z mu¾ov po sexuálnej zrelosti mô¾e dôjs» k zápalovému opuchu semenníkov, ktorý mô¾e vies» k neplodnosti. Pohlavne prenosné choroby sú rovnako zlé. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalému neplodnosti.Za Kallman Team stojí za to doda» viac. Tam je potom genetická porucha, ktorá je charakterizovaná nedostatkom alebo zmiznutím zápachu, a niekedy a oneskorené puberty. U µudí postihnutých touto poruchou je veµa jemných semenníkov, penisu a malej hladiny testosterónu. Pacienti s plochou semenníkov viac ako 2,5 cm sú indikovaní na lieèbu.