Starostlivos o jesenne vlasy

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèisti» a urobi» si ich. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e chce, aby to vyzeralo dokonalé, ¾e mô¾e da» jeden penis asi tak desa»krát, prièom na ne v¾dy prilieha vlasy, alebo ich zasekne. Miluje ¹kolské predstavenia a vytvára ich. Jej nová úloha ako princezná Jokerová bola svetlá a ja by som rád perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka splietala desiatky pletencov s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Potom toto krásne dievèatko povedalo nie, nie, a znova a znova. Vlastne sa pozerám do kuèeravých vlasov ... a zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania dodatoène plánuje. Vyzerala krásne ako veµká princezná. Iba vtedy, keï je rovnaká s rozmaznanými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila myseµ. Nespoliehajte sa na poslednú, ¾e od zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo asi dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom príhovore to znelo trochu podobne ako "nieeee, ja samozrejme nechcem, ja nepristupujem k princeznej, èo je jej sluha s vysokými rukami". Vy¾iadala si nový úèes, vlasy sa zastrèili na strane plnej koky. Na svadbe, samozrejme, ako u¾ povedala vy¹¹ie, teraz pre¾ívame jej vlasy a my sme to taktie¾ urobili rýchlo. Jej matka bola na jednej strane od druhého a za pár okamihov bola pripravená.

Skontrolujte, kde zakúpi» vlasy