Spracovanie kovu z najomnych linii

V súèasnej dobe je metalurgia oblas», ktorá zahàòa nielen procesy tvarovania plastov a zlievarne, ale zaujíma sa aj o ¹túdium ¹truktúr v makroekonomických triedach. V súèasnom smere sa experimenty zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak len relatívne nedávno bol v metalurgii pou¾itý iný typ mikroskopu. V dne¹nej dobe sú potrebné poèas knihy s in¾inierskymi materiálmi. V súèasnosti sú na poli veµmi atraktívne metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skúmanie kovového ¹rotu alebo ich prelomov. Preto ide o zobrazovaciu technológiu, ktorá sa vykonáva na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré spôsobujú analýzu atómovej ¹truktúry a svetelné mikroskopy s ni¾¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto zariadení sú obzvlá¹» dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme uvies» alebo spusti» iné typy mikrotrhliniek. Je mo¾né vypoèíta» fázový príspevok a presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme urèi» aj poèet a typ inklúzií, ako aj mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z èlánku o metalurgickej vízii. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú ¹pecifické pozorovanie ¹truktúry materiálu, vïaka èomu v perspektíve mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko nájs» chyby v materiáli. Je v¹ak potrebné pripomenú», ¾e manipulácia s týmto modelom nábytku je nebezpeèná. Od tohto zaèiatku by výskum mal vykonáva» len kvalifikovaný personál.