Spolufinancovanie rozvoja spoloenosti 2014

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etky na¹e obchody v pastelke napísané. V tomto, v ktorom on povedal, ¾e predajné záznamy. Hoci jeho obchod nemal len materiály a materiály, ako napríklad malý automobilový veµkoobchod, kde samotné brzdové kotúèe mô¾u by» niekoµko desiatok typov. Písanie v notebooku nevyrie¹i problémy tohto obchodníka, najmä ak pou¾ívame veµmi dobrú techniku ukladania, èo je vysoký úlo¾ný sklad. Ako si pomôc» v tejto situácii?

Vïaka pozornosti prichádza Comarch, jeden z najväè¹ích vývojárov softvéru na lokálnom trhu a predáva ho WMS úlo¾ný program. Tento konkrétny a veµmi pokroèilý typ ERP softvér s cieµom uµahèi» uchovávanie a skladovanie ovocia záznamu. Koncentrátov dvoch modu³ów- Comarch Comarch managementu a WMS WMS Warehouse, ktoré pracujú dobre dohromady a spoloène máme dokonalý liek na manipulaèné sklad s vý¹kovými regálmi.

Farin ManDr Farin Man - Efektívne riešenie pre rýchle spaľovanie tukov.

Prvý modul je základom programu a pomáha vytvára» digitálnu verziu èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra presne zodpovedá na¹ej aktuálnej verzii, umo¾òuje priestor pre niektoré výrobky, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvori» dispozície pre skladateµov, definova» základné a maximálne hodnoty ¹tátov, stanovi» význam pre urèité tovary. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje vám ¹ancu vystupova» na recepciách a vydaniach, tlaèi» potrebné dokumenty a dokonca aj ¹títky. To sú pravdepodobne doplnky k základnej úlohe prenosu, pohybu, spracovania a inventarizácie tovaru. Tento prvok pou¾íva dispozície vydané mana¾érom, èo zjednodu¹uje celý proces riadenia skladu.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje úplnú integritu s Comarch ERP, av¹ak základné prvky obidvoch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca, vo fáze obchodných dokumentov, ale nie historických údajov, umo¾òuje oddelenie riadenia skladov a úètovných operácií.