Skartacia

Èasy sa nenávratne zdr¾iavali, keï sa zverová kapusta nakrájala, napríklad na konci silá¾e, pomocou nô¾ky. Nová verzia bola u¾ výrazne vylep¹ená ruènou rezaèkou. V súèasnosti sa na sekanie väè¹ieho poètu kapusty pou¾íva rezaèka kapusty. Preto existuje obzvlá¹» univerzálna pomôcka, ktorej základnou èinnos»ou je kapusta, ale po naplnení dodatoèného vybavenia mô¾u by» výnimoèní µudia pou¾ité napríklad ako krájaè alebo strúhadlo.

https://fit-ray.eu/sk/FitoSpray - Objavte inovatívny spôsob, ako schudnú»!

Kapustová rezaèka na elektrické zelie mo¾no pou¾i» aj v hromadných stravovacích re¹tauráciách, re¹tauráciách a domácnostiach. Toto výnimoène zvy¹uje sociálne povedomie o zdravom stravovaní s ka¾dým rokom. Rastúci poèet ¾ien je odhodlaný pou¾íva» vegetariánsku stravu nie z etických, ale aj zo zdravotných dôvodov.V èase, keï vezmeme veµa zeleniny a výrobkov, potrebujeme potrebnú drvièku. Je vedecky dokázané, ¾e èím bohat¹í je koniec, tým men¹ie mno¾stvo mäsa v òom stojí, ale aj tie skvelé produkty, ako je kapusta, iná zelenina a ovocie. Dosiahnuté výsledky sú veµké v mno¾stve vitamínov, ako vitamín A, C, B. E. Ako viac vlákniny, ktoré stimulujú metabolizmus, èo vedie k zní¾eniu telesnej hmotnosti, èo podporuje úbytok hmotnosti. Hra obsahuje zeleninu, ktorá je zvyèajne kalorickými potravinárskymi výrobkami, èo znamená, ¾e dokonca aj chudnutie µudí mô¾e dovoli» si jes» zeleninové jedlo do plného srdca. Szatkownica pripravuje v krátkom èase dokonca veµké mno¾stvo zeleniny, napr. Vïaka úspechu plánovaného múèenia kapusty. Takýto stroj poskytuje plátky kapusty veµmi pekne, rovnomerne vyzerajúce, ktoré majú vysokú materiálovú hodnotu. Kapustový drviè je vyrobený z kovového telesa, motora a prevodu pásu, ktorý poháòa hriadeµ. Na hriadeli je pracovný disk, ktorý je vybavený piatimi no¾mi so ¹pirálovou reznou hranou. To v¹etko zais»uje kon¹tantný a optimálny rezný uhol. Nad disk je umiestnená násypka. A pod èíselníkom je umiestnený ¾µab, po ktorom je zní¾ená drvená kapusta. Hra je krájací stroj vyznaèujúci sa vysokou trvanlivos»ou, preto¾e je vyrobený výluène z nehrdzavejúcej ocele. Je »a¾ké ju pou¾íva» a je dôle¾ité, aby sme ju prispôsobili na¹im zále¾itostiam prostredníctvom mnohých dostupných doplnkov.