Sfarbenie planety zeme

Atmosféra, t.j. plynová obálka obklopujúca planétu Zem, ktorá by mala by» udelená pre nevýbu¹né alebo výbu¹né. Pre nevýbu¹né pôsobí tam, ak nie je prítomný v ¾iadnej uvoµòujúcich èinidiel, èo umo¾òuje pou¾íva» v¹etky ¹tandardné produkty.

Ale je to výbu¹ný, keï ho vynakladáte na problémy s plynom alebo prachom, ktoré mô¾u by» potenciálne výbu¹né. Výbu¹ná atmosféra je tie¾ prezentovaná ako potenciálne výbu¹ná zóna.Urèenie zón nebezpeèenstva výbuchu je zalo¾ené na klasifikácii na platforme pravdepodobnosti a na výskyte výbu¹nej atmosféry. Mô¾eme hovori» o horµavých plynoch, hmle a horµavých pároch alebo o horµavých kvapalinách.

Hromady plynov, hmly a výpary horµavých kvapalín sa poèítajú v troch oblastiach:- zóna 0 - zdá sa, ¾e miesto, kde sa viackrát alebo veµkými výbu¹ná atmosféra obsahujúca horµavých hmôt v podobe plynov, pár a hmly.- zóna 1 - v ktorej sa tieto horµavé látky vyskytujú len príle¾itostne poèas be¾nej prevádzky,- zóna 2 - v ktorej sa poèas be¾nej prevádzky nevyskytuje výbu¹ná atmosféra a ak sa vyskytne - sa zastaví na krátku dobu.

Na rozdiel od toho horµavé kvapaliny izolujú také povrchy ako:- zóna 20 - v ktorej sa výbu¹ná atmosféra vo forme oblaku horµavého prachu neustále dlho èaká,- zóna 21, - v ktorej sa mô¾e poèas prevádzky obèas vyskytnú» oblak horµavého prachu,- zóna 22 - v ktorej je oblak horµavého prachu poèas be¾nej prevádzky màtvy, zatiaµ èo v prípade, ¾e sa vyskytuje - vyvíja sa len na krátky èas.

Výskyt zón nebezpeèenstva výbuchu vy¾aduje osobitné dodr¾iavanie noriem dôvery a hygieny pri práci.