Servis chladiacich zariadeni zapadnej easti pomerania

nutresin

Slu¾ba pokladnièných pokladníc je potrebná nielen poèas zlyhania zariadenia, ale aj poèas povinnej kontroly pokladníka a poèas obdobia, keï zaèneme a riadime na¹e operácie. Podµa predpokladu mô¾e by» jediným èlovekom, ktorý v prípade zlyhania pokladnice mô¾e prevzia» zmenu, ten èlovek poskytovateµa slu¾ieb, ktorý má príslu¹né oprávnenia. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje nasledovne:

oprávnenia:- servisná spoloènos» uplatòuje na predajcu pokladne mo¾nos» uzavrie» spoluprácu a zavies» zmluvu o predaji,- po získaní súhlasu riadi najmenej dve osoby na certifikaèné ¹kolenie, ktoré je ukonèené skú¹kou. V poradí ¹kolenia získava servisný technik práva na v¹etky typy fi¹kálnych zariadení, ktoré sú v ponuke výrobcu.- po vynikajúcom dokonèení testu dostane servisný technik individuálnu a èastú identifikaènú kartu a jeho peèa» na pou¾itie peèatí vo fiskálnom module. Výrobca v¹ak zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené vykonáva» záruèné a nezaruèujúce opravy, ako aj príslu¹né technické prehliadky a navy¹e poskytnú» svoje známe daòovému úradu.

sviatokOprávnenie sa udeµuje na fáze jedného roka a zaobchádza so zamý¹µaným typom pokladne - ukonèenie kurzu neposkytuje slu¾obníkovi právo na zdokonaµovanie v¹etkých fi¹kálnych zariadení jedného výrobcu, ale iba na odstránenie chýb vo vybraných modeloch.Servisný technik je povinný neustále rozvíja» svoje zruènosti tým, ¾e zaèína v produktových dielòach, musí sa tie¾ stretnú» s listom, ktorý ka¾doroène odovzdá výrobcovi, aby odlo¾il platnos» povolenia.Po¾iadavkou zapísanou v zmluve o autorizovanom servise je, aby servisný útvar bol skladom náhradných dielov, ako aj kontrolnými a meracími nástrojmi a zariadeniami. Okrem toho je slu¾ba zodpovedná za poskytovanie spotrebiteµom prevádzkové témy, ktoré vznikajú od výrobcu.Oprávnený servisný technik, ktorý nevykonáva slu¾bu pokladnice úplne na správnom mieste, nie je oprávnený uchováva» denník, musí tie¾ odovzda» preukaz toto¾nosti výrobcu. Serviceman mô¾e obsluhova» iba registraèné pokladne len vtedy, ak je zamestnancom jednotky v súvislosti s dohodou o predaji výrobcu.