Rubinove obleeenie

Stroj multivac c100 je vákuový baliaci stroj urèený pre malé a malé podniky. Mô¾e by» skúsený v ¹irokej ¹kále mäsových predajní, bary, re¹taurácie, cateringové spoloènosti, hotely, nemocnice a agroturistické farmy.

Multilan ActiveMultilan Active - Efektívny spôsob, ako zlepšiť funkciu sluchového orgánu!

Typy baliacich strojovBaliaci stroj je u¾itoèný v konaní, ktoré sú obµúbené v ¾ivote èistoty. Miska je postavená s urèitým u¹µachtilým zabezpeèením dlhodobej prevádzky. Vïaka tomu dochádza k veµmi opakujúcemu sa výsledku balenia do tvaru. Vákuové baliace stroje sú k dispozícii v dvoch typoch. Prvým z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa v zariadení nachádza úplne. Výrobok sa úplne vlo¾í do baliaceho stroja. Vïaka tomu je proces krátky a opakovateµný. Cena vakuových vreciek pre tento typ baliaceho stroja je obmedzená. Druhým typom vákuovacieho baliaceho stroja je pásový balík. Tu sa výrobok stretáva na vonkaj¹ej strane zariadenia. Na tento postup je umiestnený iba hrot ¹peciálneho vrecka. Vïaka tomu je mo¾né balenie výrobkov s rozmermi oveµa dlh¹ími ako je zariadenie. To, ¾e cena vakuových vrecú¹ok pre toto rie¹enie je urèite dlh¹ia ako pre baliace stroje s komorami.

Najdôle¾itej¹ie výhody baliaceho zariadeniaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Vrátil sa na trh spoloènos» MULTIVAC, ktorá je na námestí od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

veµmi presné nastavenie sacieho a baliaceho èasunastavenia balenia je mo¾né zapamäta», èo sa mení na významnú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu aj mo¾nos» presného ovládania procesu odsávania vzduchu sklomspoµahlivos» - robia vákuové èerpadlá u¹µachtilej a veµkej triedy istéµahko sa udr¾uje v èistote vïaka ergonomickým tvarom, bez výènelkov, kde je mo¾né koncentrova» potenciálne neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje pou¾ívanie veµkého mno¾stva vrecú¹ok a efektov na baleniemalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla v priebehu 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.