Rozvoj high tech priemyslu v indii

Kedykoµvek sa odvetvie na¹ej civilizácie prezentuje neuveriteµne závratným tempom. Zvlá¹» to je pravdepodobne niekoµko desa»roèí, ktoré uplynulo od vzniku prvých poèítaèov. V ére roz¹írenej informatizácie a automatizácie nie je µahké splni» oèakávania zákazníkov, keï v súèasnosti vykonávajú veµké mno¾stvo práce strojmi. Tak¾e je dôle¾ité pou¾íva» softvér, ktorý hrá èoraz dôle¾itej¹iu úlohu prakticky vo v¹etkých oblastiach priemyslu.

Príkladom je jeden z najmodernej¹ích odvetví, konkrétne trojrozmerná tlaè, ktorá sa potvrdzuje, ¾e sa intenzívne rozvíja a oèakáva sa, ¾e bude základom mnohých priemyselných odvetví v budúcnosti. Mô¾eme da» transplantológiu ako dobrý argument. 3D tlaèiarne sú v procese prípravy celých orgánov z buniek samotných, ako je ¾alúdok, srdce, peèeò alebo u¹i, èo je neporovnateµne lacnej¹ie, ak to porovnáme s problematickým získavaním orgánov od darcov.Preto je tu dôle¾itý priemyselný softvér, ktorý vyu¾íva rôzne funkcie takejto tlaèiarne. Zariadenie musí s veµkou presnos»ou vedie», ktorý prvok by mal by» umiestnený v akom prostredí a aký tvar má výstupný produkt sledova».Av¹ak ak vezmeme ako referenènú èas» inú èas» priemyslu, a to aj telefonicky, uvidíme nieèo veµa jednoduchých softvérových aplikácií. Staèí, ak sa pozriete na nepredstaviteµnú rôznorodos» aplikácií, ktoré sa uplatòujú na nov¹ie vzory mobilných telefónov a tabuliek. Samotné mobilné zariadenia v niektorých ohµadoch èasto vyu¾ívajú stolové poèítaèe.Poèítaèové hry je mo¾né prida» ako nový argument. V poslednom priemyselnom odvetví je úloha softvéru celkom jasná a nevy¾aduje ¾iadne pripomienky.Myslím si, ¾e mno¾stvo vy¹¹ie uvedených faktov a racionálnych úvah presvedèilo èitateµov o dôle¾itom produkte, ktorý robí softvér pre priemysel a povzbudzuje ich, aby o tom premý¹µali.