Registraene pokladnice pre koho

Tlmoèníci zvyèajne prekladajú vyjadrenia z iného jazyka do svojho vlastného jazyka a niektorí z nich dobre poznajú druhý jazyk, aby mohli odlo¾i» svoj materinský jazyk. Niekedy pri väè¹ích konferenciách alebo obchodných stretnutiach sa stáva, ¾e prekladatelia nepredstavujú v¹etky potrebné jazykové kombinácie, napríklad miesto, kde nemecký prekladateµ prekladá nemeckého hovorcu do angliètiny a prekladateµ angliètiny len potom prekladá reè do jazyka zrozumiteµného pre nových úèastníkov podujatia. Metóda je teda èasto oznaèovaná ako ¹tafeta - nepriamy preklad iným cudzím jazykom.

Pod menom pivot sa rozumie tlmoèník, ktorý sa zúèastòuje na diskutovanom postupe, ktorý prekladá zostávajúce prekladateµov do jazyka, ktorý je èitateµný pre nových simultánnych prekladateµov. Títo prekladatelia majú právo oznaèova» termín „retour“, a teda aj jazykové vzdelávanie pre dôle¾itý aktívny jazyk. Ak je menej známy jazyk ako pasívny hovorený iba jedným alebo dvoma prekladateµmi, potom pochádzajú z predmetného jazyka do svojho vlastného aktívneho ¹týlu, ktorý potom slú¾i ako pivot pre ostatných tlmoèníkov z iných kabín. Vïaka nepriamej prekladateµskej technike sú mo¾né konferencie s obmedzeným poètom jazykových kombinácií, ktoré vám u¹etria peniaze.

Nevýhodou metódy prenosu je zvý¹ené riziko chyby pri tréningu druhého prekladu, ako aj výrazný rozdiel medzi výskytom reèníka a momentom, keï klient koneène poèuje preklad. Odborníci z úradu prekladateµov v hlavnom meste si v¹imnú, ¾e je to urèite veµmi za»a¾ujúce, najmä keï hovoriaci hovorí alebo vedie nieèo poèas reèi. Výsledkom je tie¾ neúmyselný komický efekt v prípadoch, keï polovica publika odmeòuje reèníka potleskom, preto¾e u¾ poèuli koniec predstavenia, druhá èas» publika to oèividne robí len s oneskorením spôsobeným neskor¹ím poèúvaním ovplyvòovania blízkeho ¹týlu.