Protipo iarne systemy torun

Bez dôvodu charakteru miestnosti je v súlade s príslu¹nými protipo¾iarnymi predpismi nevyhnutné predchádza», ale nie iba jednej udalosti, ktorá je výbuchom, ale tie¾ a predov¹etkým vytvorenie tzv. výbu¹ná atmosféra. Ka¾dé posúdenie rizika výbuchu sa spája iba s niekoµkými fázami. Prvý z nich sa posúdi alebo za urèitých podmienok mô¾e dôjs» k výbuchu, t. J. Buï na urèitom mieste sa mô¾e objavi» výbu¹ná atmosféra, alebo v dôsledku toho mô¾e spôsobi» vznietenie.

Ka¾dé posúdenie rizika výbuchu je vybrané pre daný prípad a nie je isté, ¾e ¾ijeme zov¹eobecnený. V predpisoch sa jasne uvádza, ¾e sa musia pou¾íva» v nezávislých prípadoch, v ktorých je pravdepodobné, ¾e riziko nastúpi napríklad do výrobného procesu. Okrem toho sa riziko mo¾ného ¹tartu meria komplexným spôsobom av tomto stanovisku sa zohµadòujú najmä pri ka¾dom z týchto faktorov:

• Aké zariadenia a objekty sa pou¾ívajú na vytvorenie danej úlohy?• Aké sú dôle¾ité vlastnosti daného zariadenia, aká in¹talácia sa v òom pou¾íva?• Pou¾ívajú sa vo výrobe nebezpeèné látky?• Aké sú v¹eobecné pracovné alebo výrobné podmienky?• Ako sa vzájomne ovplyvòujú iba rizikové prvky medzi sebou a ¾ivotným prostredím?

Na tomto základe sa vypracuje dokument, ktorý je definovaný ako hodnotenie rizika výbuchu. Záväznou právnou normou je, aby bol zákonom z roku 2010 vydaný ministrom hospodárstva. Av¹ak in¹titúciou, ktorá overuje správnos» materiálu, je Národný in¹pektorát práce platný pre územie daného závodu.

Pre pou¾ívateµov, ktorí oèakávajú komplexné posúdenie rizika výbuchu, je okrem odbornosti aj cena veµmi dôle¾itá. Stojí za to, ¾e náklady na prípravu hodnotenia sú originálne a závisia od druhého druhu podmienok, ktoré mô¾ete zahrnú»• Vý¹ka danej miestnosti alebo budovy, poèet podla¾í a miest, ktoré sa pova¾ujú za zahrnuté do konkrétneho dokumentu.• Profil vykonanej èinnosti.• iná metóda analýzy alebo odborné znalosti uµahèujúce alebo obmedzujúce vydanie hodnotenia.