Priemyselny giraffe priemyselny vysavae

Odsávaè prachu je priemyselný vysávaè, ktorý je urèený na odstraòovanie »a¾kých neèistôt. Prípadom mô¾e by» odpad pri dokonèovacích prácach, ako sú zvy¹ky farby alebo omietky.

Priemyselné vysávaèe mo¾no rozdeli» do niekoµkých kategórií vo vz»ahu k triede filtrov, ktoré sú v nich in¹talované.Rozli¹ujeme triedy L, K a H.Trieda L uµahèuje prácu s prírodnými prachmi, ako je piesok alebo ¹trk.Trieda K je tvarovaná na odstránenie neèistôt, ako sú farby, laky, zvy¹kový betón alebo kamene.Najvy¹¹ia miera je H a dosiahne »a¾ké zneèis»ujúce látky, ako je olovo, kadmium, pleseò, nikel alebo azbest. Týmto typom filtra sa filtrujú aj výrazne nízke neèistoty.Je mimoriadne dôle¾ité vybra» si tú správnu triedu jedál na úroveò práce, ktorú vykonávame. Nesprávna voµba sa mô¾e oslobodi» na vlastné zdravie av extrémnych prípadoch ohrozi» ¾ivot!Dôle¾itým parametrom je veµa nasávania. Je vhodný od 1200 do 2000 [W].Je tie¾ potrebné po¾iada» o kapacitu nádoby na odpad.Príli¹ nízka nádr¾ mô¾e vytvori» frustráciu na zaèiatku potreby èastého vyprázdòovania. Dobrým základom je vzia» vysávaè s nádobou ka¾dých 30 litrov.Mô¾ete tie¾ zvá¾i» nákup vysávaèa bez ta¹ky. Majú sací výkon, ktorý nie je schopný naplni» kontajner chýbajúcimi predmetmi.Necíti potrebu nahradi» vrecia.Bohu¾iaµ, nevýhoda tohto typu vysávaèa je krásnej¹ia cena a potreba vyèisti» komoru po urèitom pou¾ití.Stojí za to vybra» si zariadenie s veµkým rozsahom hadíc a doplnkovým príslu¹enstvom. To výrazne uµahèuje èistenie a zais»uje pohodlie pri pou¾ívaní.Tie¾, da» názor na vysávaè a aké materiály boli vyrobené. Pevný kryt vám poskytne dlhoroènú bezproblémovú prevádzku. «a¾¹ie riady sú vybavené aj profesionálnymi koèíkmi, preto je dôle¾ité ich zabezpeèi».Stojí za to vyjadri» názor na záruènú politiku výrobcu.V ideálnom prípade, ak záruèná doba bola najmenej 3 roky a slu¾ba bola v zóne.Cena priemyselného vysávaèa je vytvorená z niekoµkých stoviek a¾ niekoµkých tisíc zlotých.Preto stojí za to ís» do supermarketu a vopred skontrolova» typ.

https://eron-p.eu/sk/

Obµúbené znaèky vysávaèov viditeµné na Va¹om vlastnom trhu sú Kärcher, Numatic, Starmix, Festool, aeroVac a ïal¹ie.