Preventivne vy etrenia ako vyzeraju

Základné preventívne analytické testy by sa mali vykonáva» raz roène bez ohµadu na vek. Sú definované pre ich morfológiu a krvný test. Je tie¾ vhodné preskúma» hladinu cholesterolu v prírode a cukor. Tieto testy dávajú veµa poznatkov o zdravotnom stave a vèasné odhalenie chorôb. Malo by sa vykonáva» pravidelne, bez ohµadu na zdravotný stav a sociálny stav tela.Základné údaje o analytickom výskumeVedecké otázky by mali prís» na prázdny ¾alúdok. Posledný deò sa veèera musí konzumova» najneskôr do 18.00 hod. Príli¹ vysoký obsah tuku a neskorých jedál zvý¹i hladinu cholesterolu a glukózy v prírode. Morfológia je biochemická analýza krvi. Jeho zisk je urèi», èi zlo¾enie krvi je vhodné a èi je v systéme nepohybuje zápal (hovorí indikátor OB.Testovanie cukru

Testovanie hladiny cukru (glukózy v prírode sa nazýva posledná vzorka, ktorá sa vyrába v morfológii. Správny výsledok sa blí¾i 70-00 mg / dl.Po vykonaní 40 rokov, keï je veµa, je to èasto aj pravidelný lipidogram. Z neho sa mô¾ete dozvedie» o celkovej hladine cholesterolu v prírode ao obsahu HDL a LDL, alebo jednoduchého a zlého cholesterolu. Je to len LDL (zlý cholesterol je najzáva¾nej¹í a ohrozuje aterosklerózu. Lipidogram tie¾ informuje o stave triglyceridov alebo tukov, ktoré sú veµmi zlé pre kardiovaskulárny systém (v skutoènosti je ich veµkos» ni¾¹ia ako 150 mg / dl.Test moèu

UpSize

Ka¾dý rok tie¾ stojí za to skúma» moè, ktorý ide na kontrolu oblièiek a v¹etkého v moèovom systéme. Je tie¾ potrebné röntgenové vy¹etrenie pµúc v podobe detekcie mo¾nej tuberkulózy, ktorá je stále veµmi nebezpeèná. Je dôle¾ité ma» abdominálny ultrazvuk, ktorý umo¾ní stav peèene, ¾alúdka, ¾lèníka, moèového mechúra, dvanástnika a pankreasu.