Prekladateuske prace

Prekladateµ je osoba s filologickým vzdelaním, ktorá vïaka svojej znalosti niekoµkých jazykov doká¾e prelo¾i» ústne vyjadrenie alebo text zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Prekladateµský proces musí by» nielen schopný porozumie» a interpretova» text, ale aj schopnos» komunikova» svoju atmosféru v tomto jazyku. Preto okrem jazykovej kompetencie v profesii prekladateµa, ktorá je v jeho ¹pecializácii dobre orientovaná, má cesta aj komplexné informácie a schopnos» rýchlo vstreba» a realizova». Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ vzbudi» dôveru na oboch stranách komunikácie.

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèníkom je uµahèenie komunikácie prekladom vedeného alebo posunkového jazyka, èo zabezpeèuje konverzáciu medzi dvoma partnermi, ktorí nemô¾u vies» rozhovory v súèasnom jazyku. Medzi tlmoèníckymi slu¾bami v hlavnom meste, pokiaµ ide o tlmoèenie, je obzvlá¹» populárne simultánne a konsekutívne tlmoèenie. Simultánnos» je preklad bez akéhokoµvek vopred pripraveného textu, ktorý sa vykonáva spolu s pozornos»ou reèníka. Veµké stretnutia a konferencie sú najbe¾nej¹ou situáciou, keï sa hrá simultánne tlmoèenie. Tlmoèník je v zvukovo izolovanej kabíne, kde poèúva reè hovorcu prostredníctvom slúchadiel a zároveò pôsobí na preklad reèníka, ktorého sme sa stali úèastníkmi podujatia a poèúvame ich cez hlasové slúchadlá.

Konsekutívne tlmoèenie menej a menej populárneKonsekutívny prekladateµ je o nieèo µah¹ia úloha, preto¾e si zapisuje reè pomocou ¹peciálneho nahrávacieho systému a a¾ potom hovorí v cieµovom jazyku slova hovoriaceho. V tom èase bol súèasným ¹peciálnym spôsobom tlmoèenia. Dnes je to technika, ktorá je nahradená simultánnym tlmoèením, ktoré sa vïaka vývoju technológie stáva èoraz be¾nej¹ím. Konsekutívne tlmoèenie tie¾ predstavuje praktickú poznámku, preto¾e kvôli uvoµneniu, ktoré je potrebné na zaznamenanie reèi, je prehrávanie textu iného v ¹týle cieµa dlh¹ie. Medziµudské èrty potrebné v profesii tlmoèníka sú dokonalá pamä», vynikajúca schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.