Prekladateu z fotografie

Nonacne

V dne¹nej dobe, keï nie je ¹túdium anglickej filológie tak jednoduché ako vtedy, existuje výrazný deficit v predaji prekladateµov - najmä ak spomenieme prekladateµov, ktorých kvalita je na veµmi vysokej úrovni. Keï vezmeme na vedomie pomoc osoby, ktorá má v úmysle zada» finanèný preklad, musí sa vá¾ne unavi». Po prvé, jeho uèenie ovplyvòuje nepopulárny obsah medzi prekladateµmi a vy¾aduje prekladanie vedomostí o konkrétnej slovnej zásobe (a prednostne aj v tomto odvetví. Po druhé, preklad musí by» zodpovedný, jasný a vysoko kvalitný - koneèná pozornos» sa venuje finanènej sfére.

Na akom médiu mô¾ete nájs» tlmoèníka, ktorý by zaèal s touto výzvou? Existuje niekoµko spôsobov, a najvhodnej¹ie je po¾iada» svojich priateµov z tohto odvetvia. Ak chcete urobi» jeden z nich, rýchlo ste profitovali z tejto úrovne pomoci a je schopný odporuèi» správnej osobe pre poslednú akciu. Skutoène, posledné dokonalé rie¹enie je »a¾ké, nie v¾dy mo¾né. Sú»a¾ nie je ochotná navrhnú» rie¹enia pre svojich konkurentov a pre skutoèného partnera v podnikateµskom sektore je jednoducho dos» »a¾ké.Ostatné spôsoby sa bohu¾iaµ mô¾u hµada» "slepo" a to je odvodené z rôznych typov reklamných portálov. V tejto podobe ideálne rie¹enie je nájs» kanceláriu, ktorá predáva finanèné preklady - ak nájdeme tento ¾áner, máme istotu, ¾e prekladateµ bude riadený predmetom. Najlep¹ou vecou je prispôsobi» sa osobe, ktorá ponúka "jednoduché preklady" alebo veµmi spoloènú slu¾bu. Tento druh osobnosti, ktorý je jednoducho nepripravený na finanèné zále¾itosti - to nie je naozaj v¾dy pravda, predsa len existuje riziko, s ktorým musíme poèíta» s pomocou takejto osoby.Dôle¾itý krok sa uskutoèní ihneï po nájdení prekladateµa a prijatí prekladu. Musíme udr¾iava» kontaktné údaje prekladateµa, akú pomoc nám radi, alebo ponúknu» mu aj dlhú spoluprácu. Týmto spôsobom dostaneme jednu dôveryhodnú hlavu a nebudeme musie» prejs» celým procesom vyhµadávania. Kto vie, aby ste teraz mohli prelo¾i» tlmoèníka svojim priateµom? A pravdepodobne to nebudeme robi»?