Preklad bezpeenostneho systemu

Steadfast milovníci ceste na vozidle nie sú odopieraná pote¹enie odvodené od cestnom bicykli, aj keï je oèakávaný dá¾ï. Vysvetµujú, ¾e dobrý outfit repelent pre cyklistiku & nbsp; nerobí ¾iadny rozdiel medzi nájazdy na bicykli v da¾di, kedy a za dobrého poèasia. & Nbsp; Ni¾¹ie je potenciálny oblek plá¹tenka cesty a poradie z najlep¹ích zariadení kapucòu, èo ale bude veµmi hovoril, aby som , na èo sa zamera» pri nákupe. Ako viete, na¹e oèakávania budú poèas budúceho turné v mrholenie a µahkú cestu v prostredí, kde poèasie je rozmarná prírode.

¥ahká da¾ïová bunda - jeho najvy¹¹ou výhodou je to, ¾e veµa zvá¾i a zaberá málo miesta pri zlo¾ení. Je to perfektný spôsob, ako ís» na jazdu poèas neistého poèasia, ale pravdepodobne nie na trvalé lijadlo. Jeho dôle¾itou nevýhodou je nízka priepustnos» vzduchu, tak¾e po dlh¹ej dobe veµkého úsilia mô¾e va¹e telo nadmerne poti» a zaèneme sa cíti» v saune.Tradièné da¾ïové plá¹te - je to jednoduch¹ie a ni¾¹ie ako da¾ïový plá¹» popísaný vy¹¹ie, ale je vhodný nielen pre bicykel, ale aj pre prechádzky. Najlep¹ia detská bunda by mala ma» stojaci golier, mierne predå¾ený chrbát (aby ochránil na¹e oblièky pred chladením a aspoò jedno vrecko na drobné predmety. Èo je veµa, tento typ ¹portových plá¹teniek je zdobený v membráne, vïaka èomu kryt nielen pomáha nám z da¾ïa, ale aj odtiahne pot, tak¾e po veµkom potu nebudeme cíti» nepríjemný pocit varenia.Dá¾ï nohavice - výber vyzerá rovnako ako pri bundách. Buï µahké, ale mierne priedu¹né, alebo trochu hrub¹ie, ale vypú¹»ajúci pot. Najdôle¾itej¹ie je v¹ak upozorni» na to, ¾e budeme môc» nosi» dá¾ï nohavice aj obyèajné nohavice, najlep¹ie bez nutnosti s»ahovania topánky (niekedy sa scvrkáva, ¾e keï zachytil da¾di nie sú ani chu», ani podmienky oblieka» nohavice.

Cyklistická plá¹tenka mô¾e ma» v¹etky vy¹¹ie uvedené polo¾ky obleèenia. Ïal¹ím rie¹ením sú ¹peciálne chránièe da¾ïa pre prilbu, topánky a rukavice. A budú sa cíti» hlavne chcú od ostatných preferencií cyklistov a podmienok, v ktorých sa ocitne.