Potvrdenie 15

Povinnos» skladova» kópie príjmov je pre mnohých podnikateµov nepríjemná. Kópie by sa mali uchováva» pre potreby daòového úradu pä» rokov.

Po dokonèení transakcie sú naplánované dva príjmy - pôvodná kópia, ktorá potom chce by» skrytá spoloènos»ou, ktorá ho vydala. Kópie príjmov z fi¹kálnej tlaèiarne sú zvyèajne vo forme dlhých papierových rolí. Tento prístup je dos» »a¾ké splni». V prvom rade ide o prípady, keï podnikateµ musí v na¹om odbore skladova» tisíce rolí. Zároveò nie sú zriedkavo trvanlivé, preto¾e mô¾u veµa vyblednú», napríklad pod vplyvom slneèného ¾iarenia, tak¾e musia by» riadne chránené pred ¹kodlivými faktormi.

Zo súèasného dôvodu sa èoraz viac spoloèností sna¾í investova» do fi¹kálneho zariadenia novitus deon e, ktoré dáva kópiu celého elektronického potvrdenia. Toto rie¹enie jednoznaène uµahèuje zber takýchto mo¾ností. Namiesto tisícov kotúèov staèí jedna pamä»ová karta. Dáta mô¾u by» skopírované do nových nosièov, èo ich tie¾ zabezpeèí.

https://dper24.eu/sk/

Elektronické kópie príjmov z fi¹kálnej tlaèiarne si tie¾ pamätajú na ïal¹ie dôle¾ité výhody. Po prvé, umo¾nia pomerne veµké úspory. Aj keï nákup tlaèiarne s touto mo¾nos»ou nie je najµah¹ie náklady, av dlhodobom horizonte pomô¾e zní¾i» náklady. Je to hlavne preto, ¾e sa mô¾ete rozhodnú» pre nákup papierových roliek.

Investovanie do posledného typu zariadenia bude na mnohých oveµa hodnotnej¹ích z pohµadu podnikateµov, ktorí prevádzkujú väè¹í biznis, ktorí ka¾dý deò vydávajú niekoµko desiatok alebo niekoµko stoviek príjmov. V tomto prípade je nákup a údr¾ba papierových kotúèov obsahujúcich kópie potvrdení pri vysokej zá»a¾i, èo má tie¾ negatívny vplyv na výkon pracovných kurzov aj na produktivitu práce.

Pokladne a tlaèiarne s mo¾nos»ou elektronického ukladania potvrdení sú dobrým rie¹ením, ktoré by sa malo zohµadni» pri nákupe tohto zariadenia pre zále¾itosti spoloènosti. Takéto tlaèiarne sú zodpovedné v mnohých obchodoch. Existujú preto zariadenia pre veµké obchody a men¹ie spoloènosti, preto je dôle¾ité vybra» si rie¹enie, ktoré bude vyhovova» potrebám známeho mena a nebude príli¹ drahé.