Potraviny ktore sa hojia

Nepochybne, nechránené potraviny v nevyhnutnom (a relatívne rýchlom re¾ime podstúpia rôzne chemické premeny. Predstavujú vytvorené (tieto zmeny predov¹etkým chôdzu rôznych mikroorganizmov. Nie bez miesta je - samozrejme - teplota. Prí»a¾livos» tu prichádza s pôsobením enzýmov a jedného vzduchu.

Mimochodom, vzduch je jedným z dôle¾itých dôvodov postupného poklesu potravín. Preèo sa to deje? Dôvodom takéhoto obehu je skutoènos», ¾e oxidaèné procesy - v tesnom viacpodla¾nom - vedú k tomu, ¾e potravina de facto stráca svoje vý¾ivové defekty. Stratí viac na individuálnom vkusu a - èo je dôle¾ité - kvalita. Existuje v¹ak posledné rie¹enie na nápravu. Ide o tzv. Vákuové balenie potravín. Úèinok takéhoto balenia mô¾e prekvapi» mnohých µudí. Preèo? Vákuové balenie výrazne - ale v znaènej miere - predl¾uje ¾ivotnos» mnohých jedál ulo¾ených v tomto type potravinárskych výrobkov.

Nicoin

Okrem toho by mal tie¾ pamäta» na to, ¾e vákuové balenie mô¾e by» pou¾ité pre rôzne typy. Porozprávajme si struène o niektorých z nich. Pre niektoré zjednodu¹enie mô¾eme rozli¹ova» tri spôsoby.

Obaly sú dôle¾ité pri pou¾ití tzv vákuové vrecia. Uzatvárajú sa pomocou ¹peciálneho zváracieho stroja alebo vákuového baliaceho stroja.

Nový systém je balenie pomocou ¹peciálnych vákuových kontajnerov. Tu by sme tie¾ chceli vákuové tesnenie pre potraviny, preto¾e by sa naozaj malo pou¾i» na uzavretie týchto nádob. Mô¾eme v¹ak pou¾i» aj v súèasnom pláne tzv manuálne èerpadlo.

Ïal¹ím spôsobom je balenie potravín s podporou iných, ¹pecializovaných a hermetických obalov s potrebnými vlastnos»ami.

Keï sa vrátime k jadru veci, musíme si jasne uvedomi», ¾e vákuové balenie rôznych potravín mô¾e skutoène prinies» dobrú návratnos», pokiaµ ide o výrazné, alebo dokonca veµmi známe, predå¾enie trvanlivosti potraviny.

©tatistici dokazujú, ¾e - napríklad - chlieb mô¾e za¾i» (v priemere svetla a¾ 7-8 dní, ak je vákuovo balený. Bez takéhoto balíka bude trva» dva a¾ ¹tyri dni. Rozdiel je teda zrejmý. Èaj so zmenami mô¾e vydr¾a» - bez straty jeho dokonalých vlastností - a¾ 12 mesiacov, ak je vákuovo balený. Bez tejto fázy sa jej právomoci poèítajú jeden a¾ tri mesiace. Vakuové tesnenie pre potraviny, rovnako ako profesionálne balenie s takýmto miestom urèenia, mô¾e by» preto dobrou investíciou.