Potravinovy odpadovy film

Ka¾dý rok v Poµsku sú zbytoèné, aj v obchodoch, kedy aj súkromné ¾eny, stovky ton potravín. Ka¾dá rodina hodí potravu na asi pä»desiat zlotých. Vákuové balenie potravín je skvelým rie¹ením.

Náklady na nákup zariadenia na balenie vákuových potravín sa pohybujú od niekoµkých desiatok a¾ po jednu alebo dve tisíce, vo vz»ahu k výrobcovi a veµkosti, ktorú má. Náklady vzniknuté pri nákupe budú vrátené pomerne rýchlo, preto¾e budeme plati» menej jedla. Zariadenie je veµmi cenovo dostupné. Celý proces pozostáva z spojenia jednej strany fólie, potom musíte da» výrobok, po ktorom je zváraný na ïal¹ej strane, pri súèasnom odsávaní odporúèanom èerpadlami zatvorenými v stroji. Pri tomto spracovaní fólia perfektne priµne k balenému výrobku, je tie¾ hermeticky uzavretá.Vakuové balenie umo¾òuje viacnásobné roz¹írenie vhodnosti potravín vo vz»ahu k výrobkom z troch na pä»krát a skladovanie v chladnièke alebo mraznièke e¹te dlh¹ie. Takéto balenie potravín je výborným prostriedkom pre v¹etky typy kempingov, kde nie je prístup k chladnièke, èi u¾ je nízka. Vïaka tejto metóde zostáva potravina dlhodobo svie¾a a jej prídavok a vôòa alebo nutrièné hodnoty zostávajú nezmenené. Jedlo udr¾uje správnu vlhkos» a nie je zmrazené v mraznièke. Vakuové obaly, chráni pred baktériami a plesòami, v¾dy dôkladne umyte ruky pred manipuláciou s výrobkom alebo si vlo¾te rukavice, aby ste zabránili vniknutiu mikróbov do ¾ivota.Táto technológia zároveò umo¾òuje skráti» èas marinovania na pribli¾ne dvadsa» minút, tak¾e je to skvelý ¹etriè èasu a umo¾òuje rýchlo pripravi» jedlo, napríklad neèakané hostí. Mô¾ete doslova zabali» v¹etko: èisté a údené ryby, mäso, hotové jedlá atï.