Postupne modelovanie mu skych vlasov

Moja sestra miluje najmä hranie s vlasmi, mô¾e¹ ju hádza» celé hodiny a tie¾ pre nich robi» plány. Ona je, samozrejme, zapojená, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo dokonale, jeden mô¾e ¹es»krát vylep¹i» jeden prámik, v¾dy na nich kladú luky na vlasy, alebo na nich kolíky. Najviac si ¾elá ¹kolské predstavenia a uvedomenie si ich. Jej úloha kráµovnej Scurvy existovala a bola zábavná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku Mama vyprskla jej tucet vrkoèov s luky, ktoré boli v nich namontované. Potom ten krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, e¹te raz. Oèakávam veµa v izbách .... tak to zaèalo. Èas natáèania navy¹e ich modelovania. Vyzerala nádherne ako jediná princezná. Av¹ak, keï hostia s princeznou zmenili svoj názor dos» rýchlo. Neznamená to, ¾e od zaèiatku skladania uplynuli viac ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil víziu, zatiaµ èo vo svojom prejave takmer niè ako "nieeee, nemám rád, v ktorom si nepamätám aristokratov, èo je vysoko podriadené." Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy k otázkam naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ predtým povedala, u¾ cvièíme vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo obzvlá¹» dobre. Jej matka z mojej strany a ïal¹ia za dvadsa» minút bola dokonèená.

Vlasy pre dievèatá