Poloviene vlasy s strapcami

Moja neter miluje bavi» sa s vlasmi, v¾dy ju mô¾ete pohladi» a rozèesa» si vlasy. Ona je tak absorbovaná, ¾e aby v¹etko vyzeralo dokonale, mô¾e sa jeden vrkôèik vylep¹i» pä»krát, po tom v¹etkom, pripravova» im vlasové ma¹le, alebo ich zapína» prackami. Miluje ¹kolské hry a konèí s nimi. Jej nové stvorenie, princezná Joker, bolo tie¾ originálne a muselo ma» perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku Mama vyplazila svoje malé vrkôèiky s luky v nich. Po chvíµke, toto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, a e¹te nie raz. Budem vyzera» kraj¹ie v izbách ... a to zaèalo. Polhodina riadenia a ich tvorba. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. A ako sa to stane s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Neobjíma» sa s prítomnos»ou, ¾e od zaèiatku uèenia hra» u¾ uplynulo asi dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil víziu a vo svojom prejave to znelo trochu ako "nieeee, nemám rád, nepamätám si niè ako princezná, ktorá je ïaleko od jej podriadeného". Spýtala sa sama na nový úèes, usporiadala si vlasy v situácii naplnenej koky. Na¹»astie, ako sme u¾ predtým povedali, teraz máme schopnos» ostriha» si vlasy, tak¾e to, èo sme ¹li veµmi rýchlo. Jej matka, na druhej strane, od druhého a za pár chvíµ boli v¹etci.

https://neoproduct.eu/sk/rhino-correct-jedinecna-kamera-na-opravu-nosa-bez-operacie/

Èo odporúèate vlásenky?