Pokladoa poz

Pokladòa Novitus je nevyhnutná pre µudí, ktorí hovoria o nezávislom podnikaní, zatiaµ èo ich prílev presahuje hodnoty stanovené ministerstvom financií.

Poèas dòa by mal by» vystavený doklad o kúpe výrobku, ktorý zákazník zakúpil, èo je základom s»a¾nosti pre príjemcu a pre dámu, ktorá vykonáva hospodársku èinnos», je dôvodom, aby sa vzdal názvu treasury.

K tomu je potrebné vytlaèi» denné - mesaèné fi¹kálne správy a mesaèné - mesaèné fi¹kálne správy. Fiskálna správa (alebo denná alebo mesaèná je faktúra, ktorá je zaúètovaná pokladnicou, ktorá obsahuje informácie o prevádzkových a daòových sadzbách v danom èasovom období (deò alebo celý mesiac so stanovenými daòovými sadzbami a predajmi oslobodenými od dane. Úèelom takého opisu je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem s uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy tlaèi» výkazy pokladnice?

Ako sa stalo, existujú dva typy fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Keï¾e jediné názvy uvádzajú správy z pokladnice, vydávajú sa ka¾dý deò a raz za mesiac na konci.

Denná fi¹kálna správa je vytlaèená na konci predaja dòa, vzadu a teda do 24:00. Je tie¾ mo¾né ju vytlaèi» neskôr a pred prvým predajom nasledujúci deò. Musí sa v¹ak zúèastni» prítomní, ¾e výpis po 24:00 bude ma» iný dátum. Fiskálna denná správa nám uká¾e celkovú sumu, za ktorú boli výsledky tohto veµkého dòa predané.

Daòový úrad tie¾ vy¾aduje mesaèné fi¹kálne správy. Mesaèné fi¹kálne správy musia pracova» na májovom výsledku a¾ do polnoci pred prvou transakciou nasledujúci deò, ktorý zavádza nový mesiac. Mesaèná správa je materiál vydaný v pokladni, ktorý poèíta v¹etky predtým vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje výkaz ziskov v danom mesiaci. Mesaèná správa sa získava iba v máji.

Ak sa denná alebo mesaèná správa bude kona» po polnoci, ale pred prvým predajom a v správe, bude to ïal¹í èas, nestaèí by» nervózny, preto¾e nie je potrebné poskytova» vysvetlenia v tejto veci.