Pohlavny styk bez ochrany

Odrá¾a» svoj vlastný emocionálny vzhµad a mo¾nosti, ako aj prostredie v sociálnych kontaktoch, nestaèí len vykona» príklad psychologického testu nájdeného na internete alebo po¾iada» o stanovisko ¹pecialistu. Na zaèiatku je potrebné porozumie», èo je podstatou, ktorá tie¾ kladie dôraz na poµský rast a skúsenosti s vlastnou hodnotou. Osobnos» je regulovaná rôznymi spôsobmi vo vz»ahu ku sfére ¾ivota, vo vz»ahu ku ktorej sa vytvárajú charakteristiky. Preto budú definície pripravené psychodynamickou ¹kolou, behaviorismom alebo kognitívnou psychológiou. V zásade sa v¾dy mô¾ete nauèi» ¹tyri dôle¾ité funkcie, ktoré urèujú správnu definíciu osobnosti. Tam sú potom:

Ovocie a jedineèný ¹týl adaptácie - osobnos» je prezentovaná ako úèinná psychofyzikálna organizácia, ktorá rozhoduje o tom, ako jediný spôsob prispôsobenia tejto èasti ¾ivotnému prostrediu.Individualizácia èloveka - hovorí, ¾e èlovek je v¹etkými vlastnos»ami a ¹týlmi, ktoré chodia v èloveku, emocionálne postoje, ktoré odli¹ujú danú spoloènos» od celej skupiny, v ktorej sa nachádzajú.Mo¾nos» pozorovania - znamená súèet èinností jednotlivca, èo je mo¾né podrobi» pozornosti a poveda» definitívne urèi» zvyky jednotlivca.Vnútorné procesy a formy - osobnos» v tomto úspechu existuje, je psychologická organizácia µudských vecí na dobrej úrovni rozvoja. Jeho úroveò zahàòa okrem iného druh, intelekt, temperament alebo dokonca postoje vytvorené v ¾ivotnom ¹tádiu jednotlivca.

Samozrejme, èlovek nie je nieèo, do ktorého sme sa narodili. Mo¾no je vysielaný mnohých prvkov ná¹ho ¾ivota, ako sú udalosti v detstve, typ nervového systému, vzdelanie a postojov okolo nás veµké, kultúrnych faktorov, alebo dokonca rozhodnutiami prijatými v priebehu puberty. & Nbsp; V¹etky tieto výhody budú odoslané na vytvorenie èloveka, ktorý napriek telesná podobnosti so ¾enami v rodine, predstavujú neopakovateµnú charakteristickú jednotku. Ako je mo¾né vidie», ¾e nie v¹etky morálne návyky a ceny nezávisle na tých hovorený skupinou ¹tátov, ktoré mô¾e takáto porucha osobnosti. Definujú iba na¹u osobnos» a robia nás ¹peciálnymi a dobrými.