Poeitaeove programy pou ivane v obchode

Doska zo studených rezov je jedným z najsilnej¹ích a najvhodnej¹ích plánov na zostavenie sady chutných obèerstvenia. Ak sme si navzájom zavolali a nevieme, ako ich prija», mô¾eme vytvori» chutnú dosku s chladným mäsom.

Energy Beauty Bar

usporiadanieNajlep¹ia doska sa vyznaèuje, keï sú na òu aplikované nové odtiene a tvary. Vedµa seba mô¾eme usporiada» plátky µahkých svieèkov a plné plátky salámu. Je v¹ak dôle¾ité, aby jednotlivé plátky vytvorili farebnú kompozíciu. Sme schopní zariadi» náklady pomocou rezov v rade takým spôsobom, aby boli známe v¹etky kamióny. Zaujímavìj¹ím, aj keï jemnej¹ím rie¹ením je vytvorenie ¹kvàn v kvetinovej ¹truktúre. Potom, èo im dáte správny tvar, staèí ich da» na ¹páradlo.

estetikaTabuµka mäsa musí by» odovzdaná do re¾imu, ktorý budem oboznámený s chutnými a dobrými. V¹etky plátky by mali by» rovnomerne a tenkom rezom ostrým no¾om alebo ¹peciálnym zariadením, ktoré mô¾e by» klinovým krájaèom. Kusy salámy je mo¾né reza» diagonálne a zakúpi» vedµa kotúèov.

extrasNa tanieri mäsa mô¾eme zariadi» aj olivy, syry, kokteilové paradajky a listy ¹alátu. Stáva sa èoraz lacnej¹ie slú¾i» ¹pargle v kotúèoch alebo naplni». ®e by mala by» namontovaná s vajeènou pastou, paprikou, chrenovým krémom, horèicou alebo pestom. Veµkým prírastkom takýchto kotúèov bude lososový a bylinkový krém. Ak ako doplnok vyberáme syr, tak¾e jeho chu» sa prispôsobí chuti studených výsekov. Najlep¹ie je podáva» teplé, dozrievané syry podµa dozrievania za studena, ako je parmská ¹unka alebo klobása chorizo.

alkoholické nápojePre zaèiatok zameraných s miernymi mäsa vyberie najlep¹ie biele, dobré víno. Ak na¹e navrhovanej mäsa sú trochu chu», mo¾no budete chcie» da» na stôl èervené suché víno. Vhodným prístupom je najprv zabezpeèi» mierne párky s bieleho vína, potom ostrej¹í so syrom, na ktoré najlep¹ie vyhovuje èervené víno, zatiaµ èo vplyv sady pa¹tét a roladek lososová vína.