Opeuovanie v pracovnom prostredi

V knihe podnikov a výrobných závodov, µudia èasto pou¾ívajú stroje, ktorých práca má za následok emisiu malých èastíc rozdrobionych ktoré vykonávajú opelenie miestnosti. Dlh¹ia práca v prachu mô¾u ¾i» veµa dôle¾ité pre zdravie pracovníkov. Urèité typy toxického opelenie pracovali v µudskom systéme. Hranie nepriaznivé úèinky prachu na pracovníkov zhor¹uje ich úèinnos» vykonávaných èinností. Niekedy sa prach je tie¾ spájaný s horµavými alebo výbu¹nými plynmi, parami a prachom, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, produkt pravdepodobne dôjs» k strate ¾ivota alebo zdravia.

Aby ste to napravili, je potrebné pou¾i» zariadenia na odstraòovanie odpadu. Odsávaèe prachu sú proces, pri ktorom sa z miest vyberajú prach, výfukové plyny a rôzne priemyselné výpary, ktoré sú vyrie¹ené vo vzduchu. Odstraòovacie zariadenia sa musia pou¾íva» na dodr¾iavanie zdravotných a bezpeènostných predpisov a zdravotných kontrol zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by sa dr¾a» èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa v súèasnosti uskutoèòovalo zneèistenie. Súèasná pomoc sa nebude roz¹irova» do v¹etkých miestností. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu zabezpeèuje priemyselné odpra¹ovanie kon¹tantnú recirkuláciu. Zariadenia na odsávanie prachu majú roztoky obmedzujúce emisie ¹kodlivých èastíc a jemných èastíc do atmosféry.

Existuje niekoµko obzvlá¹» dôle¾itých pravidiel, ktoré treba zvá¾i» pri výbere a pou¾ívaní priemyselného systému na odsávanie prachu. Po prvé, jednotlivé prvky systému odpra¹ovania nemô¾u generova» elektrostatické náboje - potom by bolo najµah¹ie vies» k výbuchu horµavých plynov. Ventilaèné kanály, ktoré sú povinné v in¹talaènej prevádzke, musia by» vybavené materiálmi, ktoré sú obzvlá¹» odolné proti korózii a oderu. Tesnos» spojov je mimoriadne dôle¾itá. Vïaka tomu plán funguje efektívnej¹ie, vykonáva svoju výkonnos» a mô¾e pracova» dlh¹ie bez toho, aby do¹lo k poruche. Úniky sú u¾itoèné v dôsledku erózie, mô¾u sa dosta» k vá¾nym témam v prevádzke systému, preto musia ¾i», ako by boli vylúèení.