Odborna priprava zamestnancov literatury

Odbornú prípravu rozhodujú triedy, ktoré umo¾òujú získa», doplni» alebo zlep¹i» vzdelávacie a profesionálne profily potrebné na vytvorenie konkrétnej práce. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy s relatívne nízkou úèas»ou, preto¾e sa na nich zúèastòuje pribli¾ne tridsa» µudí. Existuje rovnaký poèet úèastníkov, ktorí automaticky preskúmavajú veµkos» ¹kolskej triedy a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je v¹ak forma vzdelávania, hoci nie je adresovaná de»om a mladým µuïom, ale týka sa tých, ktorí sú zodpovední. V súvislosti s kategorizáciou sa odporúèa niekoµko tréningových metód:

otvorené tréningy - sú otvorené pre prakticky v¹etkých záujemcov a úèas» na nich je dobrovoµná, hoci podnikatelia mô¾u nasmerova» svojich hostí aj na poslednú úroveò odbornej prípravy zamestnancov, pokrývajúcu skupinu nákladov na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP v súèasnosti uskutoèòuje sociálnu kampaò Investovanie do µudských zdrojov, v rámci ktorej podporuje neustále zlep¹ovanie kompetencií zamestnancov a poskytuje on-line databázu, ktorá má vedomosti o otvorenom výcviku.uzavreté tréningy - sú usporiadané z hµadiska potrieb jednotlivého objednávacieho subjektu (napr. ¹kolenie zamestnancov od konkrétnej firmy, záujemcovia o model sústredia ich vlastník, tj organizátor.interné ¹kolenia (interné ¹kolenia - sa vykonávajú s podporou vlastných ¹koliacich pracovníkov daného pracoviska;externé tréningy - ich realizácia je zadávaná ¹pecializovaným ¹koliacim spoloènostiam organizátorom, ktorým je úrad práce. Existuje tzv zoznam vzdelávacích in¹titúcií (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré poskytujú odbornú prípravu ¾enám hµadajúcim veci a nezamestnaným vytvoreným z verejných materiálov. Tieto in¹titúcie podliehajú registrácii ¹koliacich spoloèností, ktoré vykonávajú úrady práce vo Vojvodstve.