Ochrana sposobov ivotneho prostredia

Problémy praktík bezpeènosti a kontroly v priemysle sú spojené najmä s ochranou ¾ivotného prostredia. Skúsme privies» normalizované predpisy EÚ vz»ahujúce sa na & nbsp; priemyselnej bezpeènosti na základe prípadovej ¹túdie - & nbsp; atex prípadové ¹túdie.

Vzhµadom na skutoènos», ¾e obrovská skupina strojov a nástrojov je urèená na vykonávanie èinností v »a¾obných baniach, v ktorých mô¾e dôjs» k nebezpeèenstvu výbuchu metánu a uhoµného prachu, jednotlivé práce sa zaoberajú smernicou 94/9 / ES, ktorá sa vyznaèuje týmito hrozbami ,

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv Nové prístupy 94/9 / ES z situácii normalizova» zákonov právo èlenských ¹tátov týkajúcich sa nástrojov a ¹týly ochrany, ktorú sú dáta k zemi v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, ktorý sa nazýva direktíva ATEX. & Nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, ktorých hlavným úèelom tejto poradenstvo je zabezpeèi» plynulý tok tovaru, ktorý poskytne vysokú úroveò ochrany proti výbuchu. Av¹ak, táto smernica nebola naklonená etapu harmonizácie v oblasti ochrany pred výbuchom v Európskej únii. U¾ takmer dvadsa» rokov sa ka¾dý musel prispôsobi» niekoµkým takzvaným starý prístup k voµnému obchodu s tovarmi, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEX.

Smernica 94/9 / ES nadobudla úèinnos» od 1. júla 2003 a nahradila smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o starom prístupe, ktoré sa týkajú elektrických zariadení urèených na zisk v oblastiach, ktoré sú vystavené riziku útoku na a smernica 82/130 / EHS, ktorá sa týka elektrických dátových zariadení pre hranie hier v blízkosti miestností s nebezpeèenstvom výbuchu plynov v miestnosti. Postupy posudzovania súhlasu zalo¾ené na starom prístupe záviseli len od elektrických zariadení, ktoré si ¾elali splni» v¹etky presne ¹pecifikované bezpeènostné po¾iadavky. Výskum ukázal, ¾e elektrické jedlá sú zdrojom zapálenia len v èasti úspechov. V súvislosti so súèasnou situáciou je jediná vec, ktorá sa poukazuje na princípoch prístupu k starým hrozbám, trochu dostatoèná na dosiahnutie primeraného stupòa ochrany, ktorý sa po¾aduje v nariadení 100a Rímskej zmluvy.