Obeerstvenie pre neoeakavanych hosti

V¹etci radi prijímame hostí a vezmime ich ïaleko od originálnych jedál. Bohu¾iaµ, vo v¹eobecnosti sme unavení a vytvárame, ¾e pripravujeme na¹e drahé jedlo na poslednú chvíµu. Ukazuje sa v¹ak, ¾e najèastej¹ie najpopulárnej¹ie výstupy sú najlep¹ie. Preto stojí za zvá¾enie vytvorenia tabule na syry pre zamestnancov.

Výber syrovAby sme mali takúto mo¾nos», stojí za to slú¾i» syr vyrobený z druhého druhu mlieka: kravy, ovce a kozy. Dokonalým prístupom je zabezpeèi» ich regióny. To umo¾ní rovnakým poµským hos»om spozna» jedlá z miest, kde èasto neboli. Stojí za to by» súèasne teoreticky pripravené a obohatené o príjemnú ochutnávku s históriou ka¾dého servírovaného syra. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak zachovanie poradia chutí. Na doske by sme mali oddeli» dobré a mierne syry. Preto ich predkladá pri zachovaní primeraného usporiadania.usporiadanieBudeme vyrába» syr v kruhu, zaèínajúc najmen¹ím (najlep¹ie ho plánova» v 12 hodinách, postupne sa zlep¹ova» a zlep¹ova». Vïaka tomu poµskí zamestnanci pocítia jemné rozdiely v chuti a aróme výrobkov.estetikaMô¾eme servírova» syry na ¹peciálnej doske, ktorú získame vo väè¹ine obchodov, ktoré ponúkajú riad. Mô¾eme tie¾ pou¾i» robustný stojan alebo drevenú dosku, pamätajúc si, ¾e vy¾aduje ¾i» len pre túto funkciu. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dozrievajú, sa v skutoènosti podávajú v dolných èastiach. Iní mô¾u by» pou¾ité v hrebenoch. Krájaèe syrového syra sú tu veµmi drahé, èo nám prinesie syr, ktorý sa rozre¾e na letné a bezpeèné plátky.extrasOkrem syrov by sme mali slú¾i» na¹im zamestnancom aj s vhodnými prísadami. Mô¾u to by» orechy, olivy, brusnice, jahodové d¾emy, hrozienka a su¹ené marhule. V¹etky doplnky sú nain¹talované v súkromných miskách tak, aby sa nezmenili so sýrom, ktorý nám slú¾i. V na¹om ko¹i slú¾i biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Správne vínoMali by sme podáva» syr a správne víno na doske syra. Najjednoduch¹ím spôsobom je vybra» si víno, ktoré je výsledkom toho istého regiónu, ktorým je ná¹ syr.