Nakup pokladnice ako daoovo uznateune naklady

Aby obchod mohol zarobi» dobre, mal by nielen ponúknu» celý rad èlánkov a pozna» sa na výhodnom mieste, ale aj efektívne. Vklady v akcii alebo veµké fronty niekoµko desiatok metrov mô¾u úèinne odradi» zákazníka, ktorý sa aj napriek tomu, ¾e sa rozhodne nakupova» naraz, ho obèas prekoná.

K dobrému fungovaniu obchodu prispieva veµa faktorov: kompetentní a dobre vy¹kolení zamestnanci, distribúcia tovaru, èistota a program, priateµská a pohodlná pokladòa a prakticky veµa detailov. Ak chceme, aby ná¹ obchod mal èo naj¹ir¹ie výsledky, stojí za to venova» pozornos» týmto detailom. Fiskálny pokladnièný obchod by mal by» charakterizovaný jednoduchou slu¾bou, aby sa hos» mohol postavi» tak µahko a ako zákaznícky servis.Pracovníci by mali by» od zaèiatku vy¹kolení skôr ne¾ klesa» na skutoènú vodu a oèakáva», ¾e ich dosiahne aj existencia. Malo by sa im tie¾ da» subjektívne, aby sa mohli identifikova» s na¹im pracovným prostredím. Nevýhoda tejto identifikácie mô¾e spôsobi» situáciu, ¾e akonáhle ich necháme z ich pohµadu, prestane pracova» tak, ako by to bolo. Napriek tomu je osobný výber dôle¾itý: stojí za to zamestnáva» zamestnancov, ktorí sú charakteristicky podobní. Niè nie je tak stra¹né pre ¾ivot znaèky ako konflikty medzi posádkou. Nezabudnite ¹kolenie ka¾dej osoby z pokladnice.Police èlánok by mal by» v skutoènosti distribuovaný klientom, ktoré majú medzi sebou mohli voµne prechádza», a ¾e fronty nie je ochrnutý prevádzku. Celá oblas» obchodu by mala zabezpeèi», v¹ak realizované v re¾ime pozorova» mu¾a - kráde¾e bohu¾iaµ e¹te da» v Poµsku veµmi èasto, dokonca aj sledovanie nemusí v¾dy pomôc», preto¾e v skutoènosti, nemô¾eme poprie» klientom bi» predajòu napr Vo mikina s kapucòou schopní identifikova» zlodeja .. Pamätajte si a nezanechávajte daòové pokladne bez starostlivosti. Na mieste pokladníka by v¹ak mala by» v¾dy jedna osoba.Zachovanie poriadku je mimoriadne dôle¾ité. Je to neprijateµná situácia, v ktorej podnikanie je neporiadok, neviete, kde to je, na regáloch a podlaha je pokrytá prachom a posledný zápach vnútri je »a¾ké pova¾ova» za príjemné. Pamätajte, ¾e v pokladniènej stanici boli zvyèajne obmedzené mince, ktoré umo¾òujú zákazníkovi poskytnú» zvy¹ok a sledova» stav roll, na ktorom sú vystavené príjmy.Ka¾dý majiteµ obchodu by si mal by» vedomý toho, ako sú v¹etky vy¹¹ie uvedené problémy finanène dôsledkom. Teplá a úèinná pokladòa nie je v¹etko - obchod bude potrebova» svoju prevádzku, aby fungoval dobre.