Moderne hasiace prostriedky

Po¾iare mo¾no da» pozor na niekoµko druhov, a v¹etko závisí na nových faktoroch. Patrí medzi ne horµavý materiál, jeho èes» a fragmentáciu a po¾iarne vlastnosti. Na èom zále¾í, je e¹te èas, ktorý uplynul od ohòa. V akých situáciách v¹ak bude pracova» s párou?

https://grow-u.eu/sk/Grow Ultra - Zastavte vypadávanie vlasov a vychutnajte si svie¾i úèes!

Parné hasenie po¾iarom je kalenie vody, ktoré je zalo¾ené na zriedení horµavých alkoholov v spaµovacom priestore aj na zní¾enie koncentrácie kyslíka na cenu, pri ktorej nie je mo¾né spaµovanie. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je spaµovací proces zablokovaný, sa dosiahne len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi plynov a pár v oblasti spaµovania. Je tie¾ potrebné doda», ¾e najlep¹ie hasiace úèinky sú pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlakoch od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých bytoch s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Kde je v¹ak najèastej¹ie odporúèaná para na hasenie po¾iarov? Bezpochyby je pena výrazná v su¹iaròach horµavých materiálov a su¹iacich drevo. Pou¾ívaná para sa pou¾íva aj na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolónach alebo na ochranu po¾iarov lodí. Parné kalenie funguje dobre a pri hasení po¾iarov kvapalín, ktorých teplota je ka¾dých 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e uhasenie alebo zabezpeèenie miesta ohòa vodnou parou bude mimoriadne silné, tým vy¹¹ia je teplota zapálenia kvapaliny. V úspechoch plynových po¾iarov sa vodná para zdá by» u¾itoèná, ale urèite v uzavretých bytoch s nízkou kubatúrou. Okrem toho sa vodná para pou¾íva aj na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové nástroje.Stojí za zmienku, ¾e para ako hasiaci materiál urèite nie je spojená s prírodnými priestormi. Koniec koncov, nielen. Vodné pary by sa nemali pou¾íva» v úspechoch, ak sa vy¾adujú veµké efekty chladenia. Navy¹e, pary sa nepou¾ívajú v interiéroch, kde pravdepodobne spaµujú pracovníkov, ktorí sa dostanú do nich.Pri pou¾ití vodnej pary v¹ak nemô¾ete zabudnú» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré mô¾e rýchlo spaµova». Kalenie pary sa tie¾ zhroma¾ïuje s rizikom povrchovej zákalu a vlhkosti vzduchu.