Medzinarodne vz ahy encyklopedia

Medzinárodná kontakty sú veµmi priemer v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti vedy komunikácie a dopravu výrazne skráti» vzdialenos» medzi jednotlivými krajinami, a dokonca aj kontinenty. Teraz, príjemca dostane list niekoµko dní, a to niekoµko mesiacov, potom keï to bolo predtým. Prípadne mô¾ete & nbsp; pre niekoho zavola» a pripoji» priamo. Cesta na druhý koniec sveta, je u¾ roky nie, ale len pár hodín lietadlom. Dnes vzdialených krajín & nbsp; pre nás pre výber ruky a vïaka médiám - tlaè, televízia, internet.

Existovalo mnoho ïal¹ích spôsobov spolupráce. Cudzojazyèné cesty sa stali silnej¹ími a populárnej¹ími a èo sa deje vo vnútri - aj oveµa èastej¹ie. V súèasnosti sa mô¾ete µahko dosta» na ïal¹í kontinent, kde sa uplatòuje úplne iná kultúra a iné zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka a silné pristátie v Ázii, Afrike alebo na cudzom ostrove. Politická situácia vo svete sa tie¾ upravuje. Po vytvorení schengenského priestoru sa väè¹ina príle¾itostí v Európskej únii zru¹ila a v¹etci jej obyvatelia mô¾u voµne cestova» medzi ¹tátmi.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá plánuje kúpi» nové zahranièné trhy, bude ma» dobrú prácu pri nábore sprostredkovateµa, ktorý predlo¾í navrhovanú ponuku. Pre tlmoèenie sú mimoriadne dôle¾ité súèasné úspechy. Poµská kancelária, ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e získa» medzinárodné veµtrhy tým, ¾e priamo osloví zainteresované strany. Náv¹teva zástupcov japonskej automobilovej skupiny v na¹ej továrni bude dobre v prítomnosti prekladateµa. Bez tlmoèníka sa politické stretnutia a medzinárodné stretnutia nemohli uskutoèni». Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, pomáha predchádza» nepríjemnostiam a nejednoznaènostiam. Toto je neoceniteµné v príslu¹ných rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé detaily rozhodnú» o ¹»astí transakcie.