Lieeby neuroz

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurózy sú èastou témou v nových èasoch. Týka sa to zmeny v na¹om myslení. V¹etci sme µahko a èasto nám chýba èas na dovolenku, odpoèinok a regeneráciu. A ako rozpozna» takéto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými symptómami. Zvyèajne sú to bolesti hlavy, ¾alúdky a srdcové bolesti. Mô¾e presahova» a chýba» pocit, pocit neskutoènosti, bú¹enie srdca a dokonca aj dobré príznaky epilepsie. Èasto sa takéto príznaky objavujú len v stresových situáciách. Najèastej¹ie si v¹ak pacienti uvedomujú, ¾e ich reakcie na telo nie sú také zmysluplné. Je v¹ak »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne dr¾ia iných fóbií. Pacient sa bojí urèitých situácií, tak¾e jeho telo reaguje „zaujímavým“ a iným spôsobom. To je sprevádzané chybou motivácie, ochoty cvièi», poklesom pohody a neustálym zmyslom pre nervozitu. Prostredníctvom posledného zlého sa èasto s»a¾ujú na problémy so spaním a dokonca aj na nespavos».

poradie piluliek na chudnutie

zdroj:

lieèbaPsychoterapia je najúèinnej¹ou metódou lieèby neurózy. Dáva ho psychiatrickej kancelárii v Krakove. Pri úspechoch neurotických porúch priná¹a "kognitívno-behaviorálna" terapia najlep¹ie výsledky. Vïaka tomu mô¾ete zlomi» "zaèarovaný kruh". Pacient spolu s psychiatrom analyzuje ïal¹ie formy zo v¹etkých ¾ivotov, poèas ktorých sa vyskytli príznaky neurózy. Vïaka tomu je jeho centrum redukované a slabo zvyknuté na efektívne situácie. V jednotlivých prípadoch je tie¾ potrebná farmakologická lieèba. Samotné lieèivá v¹ak vôbec nezlep¹í stav pacienta. Len psychoterapia v kombinácii s farmakologickou lieèbou prinesie vhodné, dobré výsledky.