Leroy davkovae

Úèelným dávkovaèom je zachytáva» prach, ako aj sypký materiál. Predmetné látky sa hrajú medzi týmito látkami z filtrov, zberaèov prachu alebo samotných sil. Zásobník je veµmi tesný na uzavretie nádr¾í. Je to spôsobené nádr¾ami, ktoré sa odohrávajú pri tlaku úplne odli¹nom od atmosférického tlaku. Cieµové dávkovaèe by mali by» vyrobené z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele. Ich kon¹trukcia nie je zlo¾itá, preto¾e zariadenie je vyrobené z tela, rotora a pohonu.

Jednoduchá forma umo¾òuje minimálnu údr¾bu. Pou¾itie predmetných nástrojov je takmer bezproblémové. Charakteristické znaky bunkových dávkovaèov sú predov¹etkým to, ¾e idú na najtesnej¹ie uzavretie nádoby na prach. Okrem toho zariadenie umo¾ní tlakové oddelenie zariadenia a e¹te veµa pozitívneho dávkovania materiálu.Pou¾itie opísaných bunkových dávkovaèov je veµmi ¹iroké. Mô¾eme hovori» okrem iného o chemickom priemysle, kde sa chvosty prispôsobujú pra¹ným a prá¹kovým látkam. V drevospracujúcom priemysle zaèínajú vlastné podávaèe pri prijímaní triesok, pilín a prachu. Cieµové dávkovaèe v potravinárskom sektore dávajú mo¾nos» objemového dávkovania granulovaných, tuhých a pra¹ných produktov. Ïal¹ím pou¾itím bunkových dávkovaèov je ich pou¾itie okrem iného ako vrecové filtre, cyklóny a silá.Prevádzka bunkového dávkovaèa nie je zlo¾itá. Voµne teèúci materiál vystupujúci zo zásobníka cez vývod je posunutý v èlánkoch medzi lopatkami obe¾ného kolesa k výstupnému otvoru.Vzhµadom k tomu, ¾e existuje mnoho typov na predaj a mnoho typov bunkových dávkovaèov, ich pou¾itie je neobmedzené a sú urèené na výrobu mnohých úloh.