Lekara a pokladnice

https://slim-ecoligocal.eu/sk/

In vitro (in vitro fertilizácia je èasto záchranná tabuµa pre páry, ktoré hµadajú die»a. Je to dlhý a stresujúci proces, ale mnoho dobrých párov sa vïaka tejto forme mô¾e te¹i» z po¾adovaného potomstva, aj keï sa nové formy ukázali ako nespoµahlivé. Lieèba poèíta so spojením spermií s vajcom v laboratórnych podmienkach, mimo tela ¾eny.

Indikácie pre ¹týl mô¾u by» správne pre obe èasti partnera (zní¾ené parametre spermy, keï aj partner (ob¹trukcia vajíèkovodov, neschopnos» ovulácie. Èastou indikáciou pre oplodnenie in vitro je idiopatická neplodnos», ktorej príèiny nie sú známe. Pred uskutoènením in vitro musí pacient urobi» súbor laboratórnych testov a partnera na výskum spermie. Ïalej budúci rodièia musia da» písomný súhlas na dokonèenie postupu. Ïal¹ou formou je hormonálna (farmakologická stimulácia ¾eny v zariadení na zvý¹enie poètu zrelých oocytov. Lieky a ich dávkovanie urèuje individuálne lekár v súlade s produktmi predchádzajúcich ¹túdií pacienta. Ïal¹ím stavom je získanie ¾enských vajíèok v èase urèenom odborníkom. O¹etrenie prebieha v celkovej anestézii a trvá niekoµko minút. Spoèíva v prepichnutí viditeµných vezikúl v oboch vajeèníkoch v smere získania folikulárnej tekutiny obsahujúcej oocyty. Zároveò pacientka informuje o darcovstve spermy (je nevyhnutné zachova» sexuálnu abstinenciu niekoµko dní pred zákrokom. Druhým krokom je kombinácia zozbieraných oocytov so spermiami v laboratórnom prostredí. Embryá vytvorené v súèasnom systéme sú ulo¾ené v inkubátore, kde sú veµké dôvody na ich vývoj. Po niekoµkých dòoch sa aplikujú do maternice pacienta pomocou tenkého katétra. Toto obdobie metódy nie je veµké, tak¾e nevy¾aduje anestéziu. Po prenose embrya by mal pacient zní¾i» fyzickú aktivitu (je potrebná doèasná abstinencia a prejs» na jednoduchý spôsob ¾ivota. Po tucte alebo viacerých dòoch musí oznámi» klinike biochemické tehotenstvo. V piatom tý¾dni po operácii je potrebný ultrazvuk potvrdzujúci tehotenstvo. V prípade zlyhania je mo¾né postup zopakova» so zachovaním rezervných embryí. Podµa najnov¹ieho výskumu je úèinnos» in vitro okolo 40%. Tento postup je v¾dy posledným odporúèaním pre páry, ktoré sa neúspe¹ne uchádzajú o die»a.