Kuchynsky robot 1300w

Svet je presný iných typov, s rôznymi charakteristikami, zruènos»ami alebo osobnos»ami, ale vo veµkom poète vïaka nemu v¹etko zapadá do seba a pridávame radu, aby fungovala v tomto mimoriadne komplikovanom stroji, ktorý je.

Predstavte si, ¾e µudia sú µahkí a analytickí ako Einstein. Hoci by sa dalo urobi» veµa zaujímavých diskusií, zákony fungovania vesmíru by boli veµmi ¾uvané, ale pravdepodobne ka¾dý rýchlo skonèil s nedostatkom. ®iaµ, tam by boli pekári, dojári a obchodníci.

Oèakáva sa, ¾e takáto rôznorodos» µudí nám umo¾ní nájs» na¹u vlastnú polohu na tejto planéte. Samozrejme, ¾e nie v¹etci z nich pravdepodobne majú svetovo uznávaného ¹portovca, v skutoènosti nie v¹etci pravdepodobne budú obchodníkom, ktorý otvorí poµskú spoloènos», s tým nie je niè zlé. Niektorí µudia majú predispozíciu k hazardným hrám, niektorí majú záujem podnika», ale nie ka¾dý by mal by» rozdelený na hodnotnej¹ích a slab¹ích len kvôli èasu, ktorý hrajú.

V¹etko sa prekrýva a ¾iadna hodnota nebola v období, kedy by boli µudia okolo nej, robi» zdanlivo triviálne aktivity. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Energiu nevyu¾il ráno po vypití kávy a jedení raòajok, ak hos» predtým nezhromadil kávové zrná, nepestoval sliepky, neupravoval výrobky, nedal ich do obchodov a nepredával ich. Neexistoval v tom, aby úèinne riadil obchod, ak hos» neuµahèil jeho vznik vynájdením programu na prevádzkovanie podniku alebo µudského kapitálu. Nebol by odpoèíva» a v pohodlí po dni plnom výziev, ak tesár nepracoval drevo predtým pre pohodlné lô¾ko.

Je to veµmi be¾ný príklad, ale ukazuje, ako veµmi sú v¹etci z nás podmienení osobnými a mimoriadne vá¾nymi chybami. A mali by ste ma», ¾e ¹»astie sa valí a v¹etko sa mô¾e zmeni». To je dôvod, preèo by sme sa v¹etci mali navzájom re¹pektova».