Krajanie zeleniny a ovocnych hier

Drviè na zeleninu nie je nevyhnutným vybavením v súkromnej kuchyni, ale urèite je to veµmi u¾itoèné. Ka¾dý doma vie, ¾e rezanie zeleniny je tak únavné, najmä ak plánujete veµký ¹alát na rodinné posedenie. V tomto prípade stojí za to najmä pou¾itie drvièa, ktorý uµahèí prípravu jedál, ale nie pre profesionálne príle¾itosti, ale aj ka¾dý deò.

Drviè nie je veµké pohodlie a nebude trva» celý stôl, tak¾e aj µudia ¾ijúci v palácoch alebo obytných domoch sa mô¾u rozhodnú» kúpi» drviè. Stroj rezne a kotie zeleninu a ovocie, tak¾e za okamih mô¾eme vytvori» ovocný ¹alát pre rodinu, bez toho, aby sme sa valili s urèitým krájaním. Niektoré spoloènosti tie¾ poskytujú modely, ktoré nielen sekanie zeleniny, ale aj rozdrvi» µad. Ak nechceme hra» s µadovým drvením, táto mo¾nos» bude urèite dobrá. Stojí za to investova» trochu peòazí do zaujímavých príkladov, ktoré zaseknú nielen zeleninu a ovocie, ale aj dôkaz o orechoch, ktoré mô¾u ma» skvelý doplnok ku v¹etkým ¹alátom. Niektoré drvièe majú za úlohu vyrába» ¹»avy. To je veµmi cenné, preto¾e pravidelne opité nápoje z èerstvo vylisovaných plodov pozitívne ovplyvòujú zdravie Poµska a vytvárajú krásny, ¾iarivý vzhµad. Aktuálne tzv "zelené ¹»avy", prostriedky, pre ktoré spôsobujeme zeleninu alebo zelené ovocie. Vytvoríme lahodné kompozície s pou¾itím kapusta, hru¹ky, hrozno, kivi a dokonca zeler. Drviè zo zmeny mô¾e urobi» ¹alát na veèeru, s pou¾itím posledných paradajok, uhoriek, peking alebo rímsky ¹alát a reïkovky. Okrem toho mô¾eme spôsobi» ¾mýkanú mrkvovú ¹»avu (za predpokladu, ¾e máme taký pevný model mlynèeka, preto¾e mrkva je omnoho nároènej¹ia a lacnej¹ie modely sa s òou nemô¾u vyrovna». Èo je dobré, mô¾eme tie¾ rozdrvi» zemiaky na zemiakové placky.