Kolenie zamestnancov po pracovnom ease

Prolesan PureProlesan Pure - Efektívne riešenie problémov s úbytkom hmotnosti!

Ak máme nemocniènú starostlivos» v zahranièí alebo jednoducho - keï dostaneme slu¾by lekára, ktorý sa nezobrazuje v miestnom jazyku a neskôr potrebujeme lekárske záznamy a zároveò budeme pokraèova» v pomoci vo zvy¹ku krajiny, ¾iadame o prelo¾enie textu ¹pecialista.

¥udia, ktorí vykonávajú lekárske preklady v hlavnom meste, majú najèastej¹ie lekárske vzdelanie - sú to aktívni lekári, µudia, ktorí majú univerzity na ciele súvisiace s farmáciou, biológiou a chémiou. Existujú príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú výuèbu jazykov. Zvyèajne ide o rodených hovorcov alebo stá¾e v zahranièí. Majú dobrú prípravu, a to na jazykovej strane, a na druhej strane majú overi» podstatu textu.

Je významné, ¾e text je overený overiteµom prekladateµom, ktorý uplatòuje mo¾né opravy, kontroluje, èi je text veµkou triedou a - èo je najdôle¾itej¹ie - dáva oficiálnu autoritu peèa».

Lekárske dokumenty, ktoré sa najèastej¹ie uvádzajú, sú história chorôb pacienta, prepustenie z nemocnice, výsledky výskumu, odporúèania, lekárske vy¹etrenia, osvedèenia o zdravotnom postihnutí, história lieèebných postupov - ak hµadáme kompenzáciu za cudziu nehodu.

Lekárske preklady a preklady vedeckých èlánkov, uèebníc pre ¹tudentov medicíny, populárne vedecké knihy o medicíne, propagaèné filmy obsahujúce ¹pecializovanú slovnú zásobu, multimediálne prezentácie alebo dokonca programy, v ktorých sú uvedené lekárske nástroje.

Najroz¹írenej¹ie jazyky, ktoré mô¾ete pochopi», sú samozrejme angliètina, nemèina, francúz¹tina a ru¹tina. Úzku ¹pecializáciu prebúdzajú jazyky ako dánèina, japonèina, èín¹tina, tureètina, holandèina, ¹védèina a nórèina. Pri úzkom ¹pecializovaní sa s väè¹ou ochotou dostávajú slu¾by rodilého reèníka.