Iphone 6 exploduju

Výbuchu je vidie», ¾e je vysoko intenzívny oxidaèné reakcie alebo rozklad, ktorý je zalo¾ený na rýchle spaµovanie horµavých plynov, pár, tekutín alebo horµavým prachom a vlákien v tele, vyvolanie zvý¹enie teploty alebo tlaku spolu s de¹trukciou lo¾iská rázové vlny a akustickým úèinkom.

Výbuch musí by» obsiahnutý v správne definovaných podmienkach a presne vtedy, keï je koncentrácia horµavého materiálu v úplne definovanom rozsahu, ktorý je urèený hranicou výbuchu. Koncentrácia horµavej zlo¾ky v danom výbu¹nom priestore nespôsobí výbuch. Urèitá energia je stále potrebná na vytvorenie výbuchu, ktorého iniciátorom mô¾u by» také faktory ako iskry, ktoré vznikli poèas prevádzky strojov a elektrickej kon¹trukcie, sú prvky zariadenia ohrievané na veµmi vysoké teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Táto energia je urèená nízkou energiou zapálenia a je vysvetlená ako veµmi malá energia kondenzátora v elektrickej oblasti, ktorej vypú¹»anie mô¾e zapáli» zmes a ¹írenie plameòa v mo¾nostiach skú¹obných podmienok. Zariadenia na ochranu pred výbuchom sú zariadenia chránené proti výbuchu, ktoré sú urèené pre kariéru na mimoriadne výbu¹ných vzdialenostiach.

Hodnota minimálnej zapaµovacie energia je parameter, ktorý umo¾òuje analýzu nebezpeèenstvo výbuchu, ktorý je odvodený z tvarovania v danom zdroji regiónu, ako je elektrická iskra, elektrostatický iskier, ktoré sú odvodené z kapacitných alebo induktívnych elektrické obvody, a má mechanické iskry.

Palivo chce získa» prístup s okyslièovadlom a zaèiatok spaµovania si vy¾aduje iniciaèný faktor. Je hor¹ie spusti» výbuch prachu ako výbuch plynu. Pridá sa plyn, preto¾e atmosféra je spontánne spôsobená difúziou a na vytvorenie prachového oblaku je potrebné mechanické mie¹anie. Minimalizácia priestoru výbuchu uprednostòuje násilnos» výbuchu a v prípade muk sa pova¾uje za faktor, ktorý prispieva k jej výskytu. Medzi plynmi pravdepodobne existujú oxidanty namiesto kyslíka, napríklad fluóru. Kvapaliny, ktoré sú oxidantmi, zahàòajú kyselina perchlórová, peroxid vodíka a medzi tuhými látkami oxidanty sú: dusiènan amónny, oxidy kovov. Palivá sú primárne v¹etky kvapaliny, plyny, ale aj pevné látky.