Intimne choroby u dieveat

®eny veµmi èasto s»a¾ujú na neúprosnú boles» poèas pohlavného styku. A tak vás mô¾e veµmi odradi» od ïal¹ej fyzickej aktivity. Stojí za to a starostlivo sa pozrie» na takú chybu a premý¹µa» o tom, èo jej urèite bude venova» pozornos». A dôvody mô¾u by» naozaj iné.

Veµmi èasto boles» poèas pohlavného styku u µudí priamo súvisí s témou suchá vagina. Mnoho µudí trpí poslednou chorobou. A cez to nemô¾ete pokojne vychutna» vz»ah. Mô¾ete úplne zbavi» vaginálnej suchosti. Na zaèiatku stojí za pou¾itie ¹peciálnych mazív. Mali by by» kúpené v lekárni, preto¾e to bude, keï budú obsahova» útulnú a príjemnú prevádzku. Pred ka¾dým pohlavným stykom by ste mali pou¾íva» takéto mazivá. Vïaka tomu sa rozkladá pocit trenia, èo obmedzuje pocit bolesti. Navy¹e stojí za to tu aj na mazivá s antifungálnou aktivitou. V¹etky vaginálne infekcie sú veµmi èasto vyvolané vírusmi alebo hubami. A vïaka takýmto mazivám mô¾ete obnovi» správnu flóru. Ak takéto výrobky neprinesú po¾adované výsledky, stojí za to rie¹i» problém vaginálnej suchosti lekárovi. Sexolog Krakow nám povie, èi daný problém má fyziologické alebo psychologické zázemie. A vïaka tomu budeme môc» zaèa» správnu lieèbu. V záujme úspe¹nosti vaginálnej suchosti lekár mô¾e odporuèi» pou¾itie vaginálnych krviniek. Majú zvlhèujúce a hydrataèné úlohy. Pri pou¾ívaní takýchto gulièiek by sa v¹ak mal zabráni» pohlavnému styku. Ak sa v¹ak aj po takejto lieèbe problém objaví veµmi, mo¾no vidie», ¾e obsahuje psychologické zázemie. Sexolog mô¾e o tom poveda». A stojí za to, ¾e sa s na¹im partnerom postaráme o lep¹ie informácie. Ak sa v posteli cítime pohodlne a pohodlne, v¹etok sex je veµmi pekný a bezbolestný. Stojí za to predå¾i» predohra. Preto nám robí celý vz»ah.

A ak sa takáto boles» objaví u¾ dlho, stojí za to sa jej raz a nav¾dy zbavi». V dôsledku toho mô¾e by» sex veµmi pohodlný, preto¾e by sme ho mali pou¾íva» v¹etci. Len postarajte sa o svoj vlastný intímny byt a skonèíte aj s mentálnym zdravím. Vïaka tomu bude ka¾dý vz»ah pre nás tak príjemný.