Historia fi kalnej pokladnice

Poµská kuchyòa je väè¹inou polo¾ená na mäsových jedlách. Je to spôsob, akým vytvárame hovädzie mäso, bravèové mäso a hydinu závisí od toho, èi na¹e jedlo bude náhoda alebo neúspech.

umývanieMäso by sa malo umýva» tesne pred zaèatím. Nerobte to presne, ak máme zmysel da» ho do chladnièky, preto¾e poèas umývania prená¹ame na jeho povrchu nebezpeèné baktérie, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme si mali dôkladne umy» ruky. V prípade v¹etkých predmetov (no¾e, krájacie dosky, s ktorými malo surové mäso v kontakte, sa tie¾ postará o hygienu.

Rezanie a pridávanieMäso by malo by» v¾dy rozrezané naprieè vláknami. Vïaka tomu bude po tom, èo bude pevná a mäkká. Na krájanie mäsa by sme mali v¾dy pou¾íva» ostrý nô¾. Dobrý ¹týl je jeho ka¾dé ostrenie a opláchnutie. Vïaka tomu nebudú nárezové rezné kotletky ne¹ikovné otrhané. To je potom dôle¾ité najmä preto, ¾e ¹»ava ripy cez otrhané hrany, tak¾e mäso stráca svoju ¹»avnatos» a ¹týl.

Chutí najlep¹ie, keï marinované mäso skôr. Mô¾eme urobi» marinádu s cesnakom, olivovým olejom, rozmarínom alebo iných byliniek a korenia. Do znaènej marinádou absorbovaného, to stojí za to rozpulchniæ. Nepostrádateµný sa potom obráti na drvenie tela. Vïaka telu lep¹ie absorbova» marinádou, pripravenú nami a bude to oveµa vzácnej¹ie.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, peèené alebo dusené. Keï vyprá¾ate a pijete, stojí za to pripomenú», ¾e èím menej ohòa, to isté bude fungova», tým lep¹ie. Mäso je väè¹inou zlo¾ené z bielkovín a tuku, preto je rýchla a ¹iroká teplota, vïaka ktorej je tenká a zázvorová. Vyprá¾ame ich pri ni¾¹ej teplote, urobíme to roztavením v ústach. Poèas peèenia stojí za to zabezpeèi», aby bolo mäso príle¾itostne napojené na tuk. Vïaka tomu bude chráni» na¹u ¹»avnatos» a ¹týl.